گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393

بسم الله الرحمن الرحیم


http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/arjang.JPGhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307177/000081.jpg     

از مرز سه میلیون بازدید عبور کردیم

تبریک به همه نویسندگان و مولفین وب سایت گروههای آموزشی ناحیه2 بهارستان
همکاران ارجمند، برای ارتباط هر چه بیشتر با سرگروه های درسی و پرسش و پاسخ

در قسمت کلینیک مجازی درس به درس کلیک رنجه کنید.

با تشکر، علی ارژنگ


http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/2.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/1.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره دوم

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2815%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2816%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2818%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2819%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2820%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2821%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2822%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2823%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2824%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2825%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2826%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2810%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2811%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
  کلینیک مجازی تاریخارتباط با سرگروه های درسی فنی حرفه ای و کار دانش

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2812%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2813%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2814%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%289%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%288%29.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره اول

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%281%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%282%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%284%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%285%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%286%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%287%29.bmp.bmpارتباط با سرگروه های درسی ابتدایی

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/3.bmp


برچسب ها: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی بهارستان ناحیه 2،
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1398

گروههای آموزشی ، اموزشوپرورش اموزش وپرورش ، آسیبهای اجتماعی اسیب های اجتماعی ، بهارستان دو ، گرئوهههای درسی

نظریهٔ انحرافات و ناهنجاری‌های اجتماعی

از نظر بسیاری از جامعهشناسان، انحراف نتیجه نارساییهای موجود در فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه است. هر جامعهای نهتنها هدفهــای فرهـنگی تجـــویزشدهای دارد، بلکه وسایل اجتماعی پذیرفته شدهای را نیز برای دستیابی به این هدفها در اختیار دارد. هرگاه این وسایل در دسترس فرد قرار نگیرند، احتمالاً آن شخص به رفتار انحرافآمیز دست میزند.

«رویکرد نابسامانی اجتماعی» یکی از نظریههای جامعهشناختی انحراف اجتماعی است. مهمترین نظریهپرداز در این رویکرد مرتن، جامعهشناس آمریکایی است که با الهام از اندیشههای دورکیم به تبیین انحرافات اجتماعی مبادرت ورزید. این رویکرد، هم در مورد کجروی فردی و هم در مورد کجروی گروهی بحث میکند. از نظر او، حالت بیهنجاری زمانی پیش میآید که چشمداشتهای فرهنگی با واقعیتهای اجتماعی سازگاری ندارند.

 مرتن کوشیده است، بیهنجاری را به انحراف اجتماعی ربط دهد. از نظر او، اشخاص منحرف از نظر زیستی نه عجیب و غریباند و نه نقص روانشناختی دارند، بلکه آنها درست همان کاری را انجام میدهند که در شرایط اجتماعی ساخت خاصی از آنها انتظار میرود [معیدفر،1390: 38]. وی معتقد است: فرد در نتیجه فرایند اجتماعی شدن، هدفهای مهم فرهنگی و نیز راههای دستیابی به این هدفها را که از نظر فرهنگی مورد قبول باشند، فرا میگیرد. هرگاه میان هدفهای مقبول اجتماعی و وسایل مقبول و قابل دسترس در جامعه تعارض ایجاد شود، فرد به ناهنجاری و کجروی روی میآورد [داوری، ۱۳۸2: 57-54].

وی گونههای متفاوت این کجروی ها را در چهار صورت زیر تصویر کرده است:

 1. کجرو، در عین پذیرش هدفهای اجتماعی، برای رسیدن به آنها از وسایل غیرمقبول استفاده میکند.

2. کجرو هدفهای مقبول جامعه را نمیپذیرد، اما برای رسیدن به مقاصد خود از وسایل مقبول جامعه استفاده میکند.در این مورد، افراد میکوشند وارد بدنه قدرت شوند و از راههای قانونی به مقصود خود برسند.

3. کجرو هدفهای مقبول جامعه و وسایل صحیح رسیدن به آنها را نفی میکند. در این مورد معمولاً آنان منزوی میشوند.

4. کجرو هدفها و وسایل مقبول جامعه را رد میکند و هدفها و وسایل مقبول خویش را مطرح میکند. [گیدنز، 1378 :140].

نام این چهار شیوه انطباق فردی به ترتیب عبارت است از: نوآوری؛ مناسکگرایی؛ انزواطلبی؛ شورش [معیدفر، 1390: 42]. مرتن با توجه به این الگوی کارکردگرایانه دو دسته رفتار انحرافی را تبیین کرد: یک دسته رفتارهای انحرافی از نوع آسیبهای اجتماعی، و دسته دوم رفتارهای انحرافی از نوع مسائل اجتماعی. اگر در جامعه میزان کمی از سوء یکپارچگی وجود داشته باشد، به گونهای که نه برای اکثر افراد آن، بلکه برای اقشاری از اجتماع، امکانات هنجارمند دسترسی به موفقیت فراهم نباشد، انحرافات اجتماعی در این جامعه عمدتاً از نوع آسیبهای اجتماعی هستند. اما اگر در جامعه سوء یکپارچگی به قدری باشد که اکثر اقشار جامعه و مردم نتوانند از طریق راهها و شیوههای هنجارمند به هدفهای مورد تبلیغ دسترسی پیدا کنند، در این صورت ما با مسئله بحران اجتماعی روبهرو میشویم [همان: 44].

 ادامه مطلب
برچسب ها: گروههای آموزشی، اموزشوپرورش اموزش وپرورش، آسیبهای اجتماعی اسیب های اجتماعی، بهارستان دو، گرئوهههای درسی،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398
ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398

هوالله

کتب دین و زندگی دوره دوم متوسطه 99-1398

دین و زندگی (۱)

کد کتاب ۱۱۰۲۰۴ : 

دین و زندگی (۱) ویژه علوم انسانی

کد کتاب ۱۱۰۲۰۵ : 

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۱)- ویژۀ اقلیت ها

کد کتاب ۱۱۰۲۲۸ : 

ضمیمه دین و زندگی (۱)- ویژه اهل سنت

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۸

اصول عقاید (۱) ویژه رشته علوم و معارف اسلامی

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۷

راهنمای معلم کتاب دین وزندگی (۱) پایه دهم انسانی

دین و زندگی(۲)

کد کتاب  ۱۱۱۲۰۴ :

دین و زندگی(۲) ویژه علوم انسانی

کد کتاب ۱۱۱۲۰۵  : 

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۲)- ویژۀ اقلیت ها

کد کتاب ۱۱۱۲۲۸ : 

ضمیمه دین و زندگی (۲)- ویژه اهل سنت

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۸

اصول عقاید (۲) ویژه رشته علوم و معارف اسلامی

کد کتاب ۱۱۱۲۳۲ : 

راهنمای معلم کتاب دین وزندگی (۲) پایه یازدهم انسانی

دین و زندگی(۳)

کد کتاب  ۱۱۲۲۰۴ :

دین و زندگی(۳) ویژه علوم انسانی

کد کتاب ۱۱۲۲۰۵  : 

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۳)- ویژۀ اقلیت ها

کد کتاب ۱۱۲۲۲۸ : 

ضمیمه دین و زندگی (۳)- ویژه اهل سنت

دردست انتشار...

کد کتاب : ۱۱۲۲۳۸

اصول عقاید (۳) ویژه رشته علوم و معارف اسلامی

کد کتاب ۱۱۲۲۲۷ :  

راهنمای معلم کتاب دین وزندگی پایه دوازدهم انسانی

در دست انتشار...ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398

با سلام و صلوات بر محمد  و آل محمد(ص)

نمونه فرم نظارت و راهنمایی آموزشی

(تهیه شده توسط دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان)

از لینک زیر قابل دریافت و استفاده می‌باشد.

 

«فرم نظارت و راهنمایی آموزشی (نسخه نهایی)»


http://uupload.ir/files/j5tc_5561717883164163.jpgارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398

کتاب راهنمای معلم دین و زندگی پایه دوازدهم رشته انسانی

به تازگی فایل کتاب راهنمای معلم برای کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی از سوی دفتر تألیف کتب درسی آماده شده است که از لینک زیر قابل دریافت و استفاده همکاران عزیز خواهد بود. 

http://uupload.ir/files/rgoq_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%872_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg

«راهنمای معلم کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی»

 
ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2

باسمه تعالی

با سلام و صلوات بر محمد  و آل محمد(ص)، بنا به درخواست همکاران گرامی،  برخی از نکات، شبهات و مسائل پیرامون کتب دین و زندگی در لینک های زیر قرارداده شده است.

 data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBw4NDRANDQ8NDQ0NDQ0NDQ0NDQ8NDQ0NFREWFhURFRMYHighGBoxGxUVIT0hJSorMC8xFx8/RDM4Nyg5OjcBCgoKDg0OGg0NGjclHSU3MS0wMDArMSsrKzAsKy03LS4rLS0rKystKy0rLS0rKy0rKystKy0tLSstKy0rKy03Lf/AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEBAQACAwEAAAAAAAAAAAADBAACBQEGBwj/xAA5EAADAAIBAgQEBAQDCAMAAAAAAQIDEQQSIQUGMUETIlFxFGGBkTJCcrEHYqEWVHSDktHS4SMzUv/EABkBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAwIEBf/EACMRAQACAgICAgIDAAAAAAAAAAABAgMREiEEMUFRYaETgZH/2gAMAwEAAhEDEQA/APY6QdIppBUj2vhJ6QdIoqQ6QRNUh1JTSCqSiekHSKKQdICapDpFNIKpKiepDpFFSHUgTVIdIppBVJUT1IdIopB1IE9IKkU1IdIqJqQdSUVIdIonpBtFFSHSCDMZowGMYwGMYwGMYwGMYwGMYwH2GpCpFNIOpMWqapDqSipDpFE9SFSKakKpCJ6kOkUUg6RRPUh0iikHUgTUg6RRUh1JUT1IdIoqQ6QE1SHSKKkOpKiekHSKKkOkBNSDqSmkFSKiekHUlFSHSKJ6QbRRUhUgjgYzRgMYxgMYxgMYxgMYxgPtNIOkUVIdIxbJ6QVIpqQ6QRNUh1JRUh0iiekFUlNSFSCJ6kOpKKkOkUT0g6RRUh0gJqQdIopB1JUT1IVIpqQ6kCakHUlFIOkVE9IOpKKkOpAmpB0iikHUlRPSDpFFIOpKJqRwaKKQVSEcDGaMBjGMBjGMBjGMB9xpB1JRSDpGDZPSDqSikHSKJ6QVSU1IVSET0g6kopB0iiapDpFFSHUhE9IOpKKQdSUTVIdIppBVIE9SHSKKQdSVE9SFUlNIKpAnqQ6RRSDpFRPUhUimkFSAnqQ6RRUh1JUT1IVIpqQ6kCakcGh6kOpKjgYzRgMYxgMYxgPvNIOkU1IVSYN09IOkUUg6kInpB0iikHUlE1IOkUUg6QRPUhUimkHSKJqkOpKKkOpCJ6kKkU1IV9ltlE9SHSLuXw8uFys2OsfxJ646vdfT7/kS1IWazWdSnpB0iikHSK5TUg6RTUhUgJ6kOkUWjcnjZMblZIvG7hXKuXPVD9Gimp9oqkOkU1IVSET0g6kopB0ionpBVJTUh0iiakcGPUh0gjgYxgMYxgP0FSDqSikHUnnbpqQdIopB1JRPSJ8qnc9fX8LrXxXj/j6P+31131soy4nkvHhl6eXJ0t/SVLp/6LX6kk1eLWPPjyYrlap1jtxVe/TSWqX2Y/DStJ1ziNuSyeHfG5CrJyFjmG8O+2Pq/m+E13b3rSr89bRDx+T1rWrqpirpKd0sc+tNL09hrWFt13+3Rev7HY+WJrFy3Kw5/h5sdTd5ONlxqHPefnqUtPbWvsSeo22iP5Zisxr+g+GcLHmjlZbXV8DDvEt/IqeOn1a939zqOJl65Xb0U/r2O68rz8vieCd18OsmPGkttwvixKWv6TqvBPDM+apwvFycKaTyZMnHyYumEu6TtJdT9Ev19hE9ztcmKZrWtYHVzvW1vev1+hxqTvPFVnjw1YvwVYqyciVhwYIrlZMOCWq681Y9rrbT9G18y7vTOr4PB5WdqJwZor+as2LJgxyvrukt/ZbLFt9ssnj2rMRXtHSF8N4K5OeMFZFhVJvq9LbXpMf5vf8AQ3wM3vx+XvutfhM/1/pOHL4ebHUxlw5VVSrmZx3kr1aS+VNdXbel6bRZlxSlonc16hX4nw8vI42XkZvEMGWuFbw45hr4dJPTd9v/ALK7em/T32dHL2truV5/LfKxxOSuNnqLa1GKevMkn23K307Ten7e+h/M+LDx+a8GCVERhwS5X8tafr+eun1JWddNc1ZtHOY06ukbPxskTju4cTnmrxOuzuJaTrX07r9z2Hyp4Pj5WTLkzT8XHgU9OFvU5MjTfzb7NaS7Pt37lvnLw/k8rhcbkfhrx8jC6WXi42s148d9mpcb6+8x6ez/ACE3iLaSnjTOOb/49ItaDpHs/lPw6nzcf4ni8no6MnTWTjZYxRk6fW3U69Nrv7tHReJYZw8vPx5/hxZrmP6d9l+z0dRbvTG2Ga05y4eH+G8nkU/wuK8tYnNNroUy97W3bSf2LvN2bxTkPH+K4uTFOGdJ48TuHb1unc7S327bL/KWfkY+vJ+J/C8DBaycmvh4q+Jb1/8AHLctttaXbv3Wu7PbOH5nXLwcnLwsGTNfGpTOLJU4qzbW9z667b7P10cWtMT6evDirOPW57fI6l+60/dPs0wqR22PwnxHkZqb4nK68t1beTBkxT1U9vdWkl6nB+C8qs1YMfHz5Mk3UfLiuZ2m1vqpJJdvV6Ndw8c4b/EOopHt/kXwXj5+PzOTmj4mTBFTiVd4lvG31a939xPAPKubF4ljx83jZLwpVfxITrjdSnql3eta2tdL1t69jsfIVTeHxXHhW5+JkeJSt7ipyKNa9fQzvfrp6fHwTW0Wv+XzCHtHGkdli8C5yXfh81P/AITP/wCJ7X518Iw4vCeDyMeGuPcdOK4yy4y/NLdK09NvqW/1f1NJvETEMIwWmLT9Pn1IOpKGg6R286ekcB6kOkEcDGMB+iqkOkUNB0jzvQnpBUimpDpBEeWK3NQ+nJjpXFa2lXp3X002ha80Zcfy5OMm1/NGb5aX17z2+xyqQrhP1W/uSaxPtrjzWp1Dxk833r5eKt/5+Qkv3Usnvzbym/lw4JX0d5Mj/fS/sc6wz/8Alfsji4X0X7DhX6dz5V3WeB8nPxHkvEop3Eq/iJ6py6afb3+av3PY/AfHsvLvLgyrHhyfDVYajb36qn0166fS/wBTq6kHLiT0+6qXualual/VNehbUiUx+Tas9+nd+I+McnhcVVyZ4t8usvRiWCsqw3Pq7c13nS322/bv3Om/2t59TV48GBxhcvNSjLczL9t9S0/319DreRxcuS+rJdZXrSvJbtqfot+hVHJz8fBkw4KSjJ67lOob7U5f5r6nMUjTafJ3b3qDV5z5mu2Hjp67PWRr7633OE+dOap+bFx6fvSnJK/bb/udfxJrp1Xouy366EqTrhX6Yz5OT7c483eJJPvgrbb3WCtzv2WqXb77OlmMmTI8mV1VVTq7r1qmdnUh0jqKxHplfNa0atLxxedyOM3fHyPHVL5paVRevTcv+6E8O80c7j1lp9GZZslZanL1fLb0vkafadJLX5AVIVITWJ9lc169RLvcfnTxC8eTNHDxViw6+LkXxOmN/wB/09D1C8t5s+TNf8WW7yV9E6e9I7ePFOTg4+TBhvWPL69t1G/4uh+2zrMEvp7/AKfYVrpply86x27nn8e34FhvEm5nl5cnJ6fZbuVT/JfKdV4D4pn4FPLgcvrSWTHabi0vT09H69/zO78teYVwevFmisnGyPqfSlVY6a0/l95fYs5X+z2ZO1keBtN6xLNj1/y3Ok/0Od63Ex01iOcRfHbUw6/P/iLzdajBxoe+7pZLWvpraOHK/wARubUOYw4MVNdr1dufzSfbf3Os8VyeHT24j5mV++TM4jGvtPT1P/Q67s+6LFKz8M758tZ1t2nP88+JZ8FYaeGFc9NZMWKoyte/fqaW/wAl7+xH5W8fzeGPLWKIyfGmFU3tfwdWmtf1MkpB0jvhGtMZz33y329qf+KHK/3XB/15DovNfm/P4nix4smLHinHk+J8jp9VdLlb392dj5Y8QiMWfhrhTy+Ry9Ti36V/lyP+WV/Ftf8AsLzl4nDx4OE+FPF5HFXTlftP5Y3/ADS/4tv6/XucRWIt1D1Te1sfKbfr9PU1PZHGpH1tHCkbPnpqkOkU0gqkqJ6Rw0PUhtBH6MPDR5Med6BUg6koaDpATVIdIppBUgiekHSKKQdSUT0gqkppBUgiekHSKKQdIonqQ6kopB1IRNSDpFNIKpKJ6QdSUUg6QRNUh0impCqSiepJ8nHl+37FlIOpAi/DyvYzkppBUipKekHSKKkOpCPHC5eXjZZzYacZIe0/Zr3lr3RLz+Tm5Oes2enku3tt+mvZJey/IekFUjXy6i864/CepDpFFSHUlcp6QVIppB1JUTVIbkopHBoo/QZjGPO3Y8NHkwBVIdSUNB1IE1SHSKaQVSET1IdIoqQ6kompB0imkFSCJ6kOkUUg6RRPUhVJTSDqQiapDqSipDpFE9SFUlNSFSCJ6QdIopB0iiepDpFFSHSAmpB1JRSDpFRPSDpFFIOpCJqkOkUUg6konqQ6RRSDpFE1I4OSipDaCPvZjGMG7GMYDHho8mAKkFUlLQdICapDqSikHSCJ6kKkU1IdSUTUg6RRSDpBE9IOkUUg6RRPUhVJTSDpBE1IOpKKkOpKJ6QVIppBUgiekHSKKkOkUT0gqkpqQqQE9IOkUVIdSVE9IKpKakOkETUg6koqQ6RRPSDaKKQbQH3MxjGLZjGMBjGMBjw0eTADSDqShoOkBPSDqSikHUhE1SHSKakKpKJ6QdSUVIdIInpB0iipDpFE9SFUlNIKpCJ6kOpKKQdSUTVIdSU0gqQRPSDqSipDpFE1IOkU0gqQE9IOpKKQdIqJqQdSU0gqkInpBuSikcHJR9qMYxi2YxjAYxjAYxjAY4tHIwA0g6kopB0gJ6QdSPSDpBE9SHUlFIOkUT0g6kekHSCApBVJRSDpFE9SHUlFIKkEBSCpFFIOkUT0g6kopBUioCkHSHpB0gJ6kOkUUg6QE9SHSHpB0ionqTg0PSDaCP/Z

شبهه مربوط به درس اول پایه یازدهم:

آیا آیه «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یكون للنّاس علی الله حجّة بعْد الرسلِ» حجت بودن امام زمان علیه السلام را نفی می‌کند؟

 

شبهه مربوط به درس هشتم پایه دهم:

آیا در بهشت هم حجاب برای زنان وجود دارد؟

 

شبهه مربوط به درس هشتم پایه دهم:

آیا محرم و نامحرم و لذت در بهشت وجود دارد؟

 

 ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398
اولویتهای پژوهشی درس کار و فناوری اولویتهای پزوهشی گروههای اموزشی اموزش و پرورش کارشناسی تکنولوزی و گروه های اموزشی ناحیه 2بهارستان

اولویت های پژوهشی دبیرخانه کشوری کار و فناوری
1- بررسی شیوه های سنجش و ارزشیابی درس کار و فناوری و عوامل موثر بر آنها
2- بررسی روش های تدریس جهت تعمیق یادگیری در درس کار و فناوری
3- بررسی ارتباط محتوای آموزشی کتاب کار و فناوری و میزان دستیابی به اهداف کتاب در متوسطه اول
4- بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت در ارتقاء مهارت های مورد نیاز دبیران کار و فناوری
5- واکاوی تاثیر جشنواره های دانش آموزی بر تحقق اهداف برنامه درس ملی در حوزه کار و فناوری

برچسب ها: اولویتهای پژوهشی درس کار و فناوری، اولویتهای پزوهشی گروههای اموزشی، اموزش و پرورش، کارشناسی تکنولوزی و گروه های اموزشی ناحیه 2بهارستان،
ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398

با سلام و احترام

گروه درسی کار وفناوری منطقه در راستای طرح و برنامه های دبیرخانه استانی در نظر دارد مسابقه ی هماهنگ مهارتهای ویژه را در تاریخ 19 آذر ماه 1398 از ساعت 9 تا 12 در دبیرستان دخترانه سپاهان برگزار نماید. لذا حضور دبیران کارو فناوری منطقه در این جلسه مورد تاکید می باشد.


مسابقه مهارت دبیران جشنواره فناوری ، ایران مهارت کار و فناوری ، جشنواره گروه های درسی ، کیانی
برچسب ها: مسابقه مهارت دبیران جشنواره فناوری، ایران مهارت کار و فناوری، جشنواره گروه های درسی، کیانی،
ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 10 آذر 1398
 به اطلاع همکاران عزیز می رساند در مراسم اختتامیه طرح و برنامه های متوسطه اول و گروههای آموزشی که ششم آذر  در سالن سجادیه برگزار شد از برگزیدگان استانی آزمون آنلاین و  منتخبین منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی تقدیر بعمل آمد.

ارسال توسط سرگروه علوم تجربی متوسطه اول - اسدپور
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1398
همکاران محترم جهت دریافت مجلات رشد
فصلنامه های علوم پایه و فنی شامل؛
رشد آموزش زیست شناسی
رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش
رشد آموزش علوم زمین
رشد آموزش ریاضی
رشد آموزش فیزیک
رشد آموزش شیمی

و همچنین فصلنامه های علوم انسانی شامل؛
رشد آموزش علوم اجتماعی
رشد آموزش زبان‌های خارجی
رشد جوانه
رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
رشد مدیریت مدرسه
رشد آموزش تربیت بدنی
رشد آموزش زبان و ادب فارسی
رشد آموزش جغرافیا
رشد آموزش تاریخ
رشد آموزش هنر
رشد آموزش مشاور مدرسه
رشد آموزش پیش دبستانی

به سامانه مجلات تخصصی دیجیتالی رشد مراجعه نمایید.

برچسب ها: معرفی سامانه مجلات تخصصی دیجیتالی رشد، کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان،
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1398
باسمه تعالی
قرن های متمادی است که ایرانیان ستاره ی تابناک آسمان هنر و ادب بوده اند و در هر کجای این جهان پهناور نام ایران یادآور ملتی هنرمند و هنرپرور بوده است. اما اکنون و در قرن معاصر بار دیگر ایران اسلامی نشان داد که در پهنه ی هنرهای نوین نیز توانسته است سرآمد باشد به ویژه هنر سینما و تصویر که با فرهنگ و معنویت ایران و اسلام می تواند پیوندی شایسته و در خور داشته باشد.
در این راستا برگزاری جشنواره های گوناگون و متنوع را می توان یکی از مهمترین رخدادهای هنری در ایران دانست که در این میان جشنواره بین المللی فیلم رشد به عنوان یکی از قدیمی ترین گردهمایی اهالی هنر سینما در ایران دانست که میان مخاطبان خاص خود یعنی دانش آموزان، معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت و سایر علاقمندان برگزار می شود.
جشنواره ای با هدف های آموزشی و تربیتی که بیانگر نقش مؤثر و عمیق سینما و هنر نمایش بر مخاطبان و بینندگان خود است و نشان می دهد که هنر هفتم به عنوان آخرین هنر و پر مخاطب ترین آن توانست در طول صد سال اخیر عرصه های علمی- آموزشی و تربیتی را نیز درنورد و از آن خود کند و به عنوان یک رسانه آموزشی نیز عمل نماید و شاید به همین دلیل بود که صاحب نظران آموزش و پرورش بدین باور دست یافتند که می توانند از طریق پرده ی سفید و جادویی، بیشترین، بهترین و سریعترین مفاهیم علمی، آموزشی و فرهنگی را به دانش آموزان منتقل نماید.
اکنون جشنواره ی بین المللی رشد به عنوان نخستین جشنواره ی آموزشی ایران طی چهار دهه با برگزاری منظم و منسجم خود یکی از پرمخاطب ترین جشنواره های سینما یی کشور است. حضور ده ها کارگردان برجسته ایران و جهان، منتقدان سینما و در سال های اخیر فیلم سازان دانش آموز با خلاقیت، نوآوری و نگاهی تازه به جهان پیرامون خویش توانسته اند آموزش را از بستر کتاب های محدود درسی خارج و آن را به پهنه ی وسیع هنر هفتم منتقل نمایند. جشنواره فیلم رشد اینک درختی پهناور و ریشه دار است که شکوفه های آن هر ساله فضای نظام تعلیم و تربیت ایران اسلامی را عطرآگین می سازد و شمیم آن روح میلیون ها کودک و نوجوان را سرشار از الطاف و پویایی می سازد.
امید است که دست اندرکاران عرصه ی فرهنگ و هنر آموزش کشور همواره با حمایت ها و توجهات خویش برای حفظ و پاس داشت این دست آورد عظیم آموزشی- هنری تلاش و همتی در خور هنر اسلامی- ایرانی داشته باشند و تداوم بخش این رخداد بزرگ باشند تا هر سال شاهد تعالی، رشد والای آن باشیم.
برچسب ها: پوستر های جشنواره بین المللی فیلم رشد، درباره جشنواره بینامللی فیلم رشد، دبیر فیلم رشد در بهارستان 2،

تاریخچه جشنواره بین المللی فیلم رشد
جشنوارۀ بین المللی فیلم‌های آموزشی رشد قدیمی ترین جشنوارۀ فیلم در ایران و جشنواره‌ای تخصصی است كه با مدیریت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و اهتمام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، هر سال با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم های برتر آموزشی و تربیتی، برگزار می گردد. جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد نخستین بار در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (۱۹۶۳ میلادی) توسط ادارۀ فعالیت های سمعی و بصری وزارت آموزش و پرورش، در تهران برگزار گردید. نام رسمی این جشنواره در ابتدا «فستیوال بین المللی فیلمهای آموزنده» بود، اما پس از پنج دوره برگزاری، واژۀ «جشنواره» برای نخستین بار در زبان فارسی برای نامیدن این رویداد به کار گرفته شد و بدین ترتیب نام جشنواره در دورۀ ششم، در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی (۱۹۶۹ میلادی)، به «جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی» تغییر نام یافت.
پانزدهمین دورۀ برگزاری جشنواره و نخستین دورۀ برگزاری آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از چند سال وقفه، تحت نام «جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی و تربیتی»، با شرکت بیست و یک کشور، در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی (۱۹۸۵ میلادی) همزمان با هفتۀ معلم، از ۱۲ تا ۱۹ اردیبهشت ماه، در تهران و در محل موزۀ هنرهای معاصر برگزار گردید. از دورۀ بیستم نام جشنواره به نام کنونی آن یعنی «جشنوارۀ بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد» تغییر کرد .
از دورۀ بیست و سوم در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی (۱۹۹۳ میلادی)، جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد علاوه بر تهران، همزمان در مرکز استان هرمزگان، شهر بندر عباس نیز برگزار گردید. از آن پس، تا دورۀ سی و یکم، جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد هر سال به صورت همزمان در تهران و استان های دیگر کشور برگزار گردید.
از دورۀ سی و یکم در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی (۲۰۰۱ میلادی) تا کنون، جشنواره های استانی فیلم رشد به صورت ادواری و غیر همزمان در استانهای مختلف کشور برگزار گردیده است.از دورۀ سی و سوم تا دورۀ سی و پنجم، در فاصلۀ سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ (۲۰۰۶ – ۲۰۰۴ میلادی)، استان های کرمان، یزد و خراسان رضوی، به ترتیب میزبان اصلی جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد بودند ، اما از دورۀ سی و ششم، در فاصلۀ بهمن ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶ (فوریه تا می ۲۰۰۷)، تا کنون جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد به قرار سابق، هر ساله در تهران و به صورت ادواری در استان های دیگر برگزار شده است.ادامه مطلب و آرشیو پوسترهای جشنواره
برچسب ها: پوستر های جشنواره بین المللی فیلم رشد، درباره جشنواره بینامللی فیلم رشد، دبیر فیلم رشد در بهارستان 2،
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
بنام خداوند هستی بخش زیبا.

بازدید دوره ای از مدارس (تبادل نظر و تجربیات با دبیران محترم ریاضی متوسطه۲)

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان، تکنولوزی آموزش و پرورش بهارستان2 ، مدیریت اموزش وپرورش بهارستان2 ، سر گروه ریاضی بازدید دوره ای از مدارس ،
توفیق حاصل شد تا درهفته های گذشته از چند دبیرستان بازدید به عمل بیاوریم و از نظرات سازنده دبیران محترم ریاضی استفاده کنیم. از همکاری مدیریت محترم دبیرستان حکمت (سرکار خانم حسین خانی) و دبیرستان نمونه دولتی شهدای علم و فناوری (جناب آقای موسالو) و از دبیران محترم ریاضی این دو آموزشگاه:خانم پارسا و آقایان عباسی و طاهرخانی کمال تشکر را دارم.برچسب ها: کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان، تکنولوزی آموزش و پرورش بهارستان2، مدیریت اموزش وپرورش بهارستان2، سر گروه ریاضی بازدید دوره ای از مدارس،
ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه2(آقای قره داغی)

اختتامیه پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی و برترین های تکنولوژی گروه های آموزشی مدارس متوسطه دوره اول ناحیه دو بهارستان روز چهارشنبه 6 آذر ماه ساعت 9:30 در سالن سجادیه ناحیه2 بهارستان برگزار شد.

http://uupload.ir/files/nltt_img_5597.jpg

به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان ، این مراسم با حضور معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل شهرستانهای استان تهران جناب آقای دکتر شفیع پور و هیات همراه، ریاست محترم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان ، شورای معاونین اداره، مدیران، معاونین آموزشی، دبیران، اولیا و دانش آموزان برتر مدارس متوسطه دوره اول در جشنواره نوجوان خوارزمی و نفرات برتر طرح ها و برنامه های آموزشی و مدارس برتر منطقه ای مدل تعالی مدیریت مدرسه ، مدارس متوسطه دوره اول و دوم برگزار گردید ؛ در این مراسم از کلیه نفرات برتر منطقه ای و استانی تقدیر بعمل آمد.ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی ناحیه 2 دو بهارستان

سال گذشته به لطف توانایی و تلاش و بردباری کلیه همکاران بزرگوار سالی پربار را سپری کردیم و در جشن اختتامیه ای که امروز برگزار شد فقط توانستیم از تعدادی از این عزیزان به نمایندگی کلیه همکاران قدردانی نمائیم با تشکر از این بزرگواران و دیگر همکارانی که نام برده نشده اند:
  • سرکار خانم آذین پاشایی - دبیرستان شهید مهدوی (کسب رتبه اول استان در طرح شروع خوب ریاضی)
  • سرکار خانم سکینه سبحانی- دبیرستان شهید لطفی(کسب رتبه اول منطقه در طرح ارزشیابی )
  • سرکار خانم فاطمه سلامتی و فرزانه فروتن -دبیرستان سپاهان (کسب رتبه اول منطقه در طرح شروع خوب ریاضی)
  • سرکار خانم مهدیه نژاد علیرضایی-دبیرستان هاجر( دبیر دانش آموز رتبه دوم استان در مسابقه علمی هفتم)
  • سرکار خانم الهام دولتخواه و طاهره لطفی (دبیرستان نشاط و دبیرستان عصمت - رتبه اول استانی در درس پژوهی)
  • سرکار خانم زهرا رضایی و سیده معصومه صالحی ( دبیرستان عصمت و دبیرستان نشاط - رتبه اول استانی در درجشنواره خلاقیت در تدریس)

قابل ذکر است عناوین اعلام شده مربوط به 2 سال گذشته می باشد.برچسب ها: تقدیر از منتخبین طرح و برنامه های گروههای آموزشی، سرگروه ریاضی متوسطه دوره ا،
ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
(تعداد کل صفحات:213)      [...]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic