گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : شنبه 15 آبان 1395

 

جغرافیای ایران-پایه دهم

درس یکم

 

مشخصات كلی

نام درس : جغرافیای ایران

موضوع درس : جغرافیا علمی برای زندگی

مدت جلسه: 80 دقیقه

نام مدرسه : دبیرستان شاهدحضرت علی اکبر ع

تعداد دانش آموزان : 28نفر

كلاس و مقطع تحصیلی : پایه دهم

نام معلم : یوسفی

تاریخ : 3/7/1395

هدف های كلی درس

آشنایی دانش آموزان با دانش جغرافیابه عنوان علمی برای زندگی

هدف های رفتاری درس

در پایان درس انتظار می رود دانش آموز بتوانند:

1-   - مفهوم جغرافیا را تعریف کنند.

2-   - نقش دانش جغرافیا را در زندگی انسان توضیح دهند.

3-   - برای ارتباط جغرافیا با سایر رشته‏ها مثال ارائه دهند.

4-   - مفهوم مکان را با مثال‏هایی توضیح دهند.

5-   - مفهوم روابط متقابل انسان و محیط را با مثالی توضیح دهند.

6-   - مفهوم دید ترکیبی در جغرافیا را با ذکر مثالی توضیح دهند.

7-   - سؤالاتی برای مطالعه جغرافیایی محل زندگی خود (شهر، روستا) طرح کنند.

8-   - تصاویری از عملکرد متفاوت انسان در محیط طبیعی پیرامون خود ارائه دهند.

9-   - نسبت به درس جغرافیا (جایگاه) احساس خوبی پیدا کنند.

10-                       انواع ارتباط بین انسان و محیط را بیان کند.

 

درس یکم

 

مشخصات كلی

نام درس : جغرافیای ایران

موضوع درس : جغرافیا علمی برای زندگی

مدت جلسه: 80 دقیقه

نام مدرسه : دبیرستان شاهدحضرت علی اکبر ع

تعداد دانش آموزان : 28نفر

كلاس و مقطع تحصیلی : پایه دهم

نام معلم : یوسفی

تاریخ : 3/7/1395

هدف های كلی درس

آشنایی دانش آموزان با دانش جغرافیابه عنوان علمی برای زندگی

هدف های رفتاری درس

در پایان درس انتظار می رود دانش آموز بتوانند:

1-   - مفهوم جغرافیا را تعریف کنند.

2-   - نقش دانش جغرافیا را در زندگی انسان توضیح دهند.

3-   - برای ارتباط جغرافیا با سایر رشته‏ها مثال ارائه دهند.

4-   - مفهوم مکان را با مثال‏هایی توضیح دهند.

5-   - مفهوم روابط متقابل انسان و محیط را با مثالی توضیح دهند.

6-   - مفهوم دید ترکیبی در جغرافیا را با ذکر مثالی توضیح دهند.

7-   - سؤالاتی برای مطالعه جغرافیایی محل زندگی خود (شهر، روستا) طرح کنند.

8-   - تصاویری از عملکرد متفاوت انسان در محیط طبیعی پیرامون خود ارائه دهند.

9-   - نسبت به درس جغرافیا (جایگاه) احساس خوبی پیدا کنند.

10-                       انواع ارتباط بین انسان و محیط را بیان کند.

وسایل مورد نیاز

نمایش فیلم از محیط‏های جغرافیایی یا تصاویری از محیط‏های جغرافیایی برای فهم روابط متقابل انسان و محیط و دید ترکیبی ونمایش پاورپوینت های تهیه شده

قبل از شروع درس

بهترین شروع برای این درس پرسش ابتدایی متن است: «آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان نقش دارد؟».

از گروه‏های دانش‏آموزی بخواهید که که با گفت‌وگو با یکدیگر بررسی کنند که آیا پیش‏دانسته‏های قبلی آنها از محیط اطرافشان در جهت بهبود شرایط بهتر زندگی به آنها کمک کرده است یا خیر؟

سپس با کمک یک پرسش مواردی از دانسته‏هایی که در سال‏های اخیر به دانش‏آموزان کمک کرده است تا در زندگی خود بهتر عمل کنند را روی تابلوی کلاس بنویسید.

در این مرحله سعی کنید با کمک دانش‏آموزان با تجزیه و تحلیل موارد ذکر شده، به نقش دانش جغرافیا در زندگی انسان با توجه به عنوان درس، دست پیدا کنید.

ارزشیابی ورودی

پرسش هائی از درس های جغرافیای پایه نهم که سال قبل مطالعه کرده اند درمورد محیط( به صورت شفاهی كتبی ، تحقیقی ) مطرح شود.

آماده سازی

رئوس مطالب

 جغرافیا چیست؟-مفاهیم اساسی دانش جغرافیا- کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا-

فعالیت های مربوط به روش ها

از طریق پاورپوینت و روش نماشی و روش های پرسش و پاسخ و بارش فکری وسخنرانی

ارائه درس جدید

رئوس مطالب

پاسخ به سؤال فوق، زمینة لازم شناخت دانش‏آموزان از علم جغرافیا به عنوان علمی برای زندگی بهتر را فراهم می‏آورد.

سپس با نمایش شکل صفحه 3، ارتباط علم جغرافیا با سایر علوم را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهید. بهتر است (بنابر جنس دانش‏آموزان) ابتدا یکی از شاخه‏های جالب را انتخاب کنید و مثال‏هایی را به کلاس ارائه نمایید.

از دانش‏آموزان بخواهید که با توجه به مفهوم جغرافیا بگویند چه مفاهیمی باید این علم را تشکیل دهد؟ با نمایش فیلم یا تصاویر از محیط‏های جغرافیایی، مباحث مربوط به مکان، روابط متقابل و دید ترکیبی در جغرافیا را با گفت‌وگو و پرسش و پاسخ آموزش دهید. تمام تلاش دبیر باید بر این اصل استوار باشد که دانش‏آموزان با گفت‌وگو به موارد و اهداف دست ‏یابند.

دانش‏آموزان در سال‏های ابتدایی با مفهوم نیاز و خواسته آشنا شده‏اند. از آنها بخواهید که نحوة عملکرد انسان در محیط طبیعی برای رفع نیازها و خواسته‏ها را تجزیه و تحلیل نمایند و در دو ستون مثال‏هایی از برطرف کردن نیازها و رسیدن به خواسته‏ها بزنند و اثرات هریک بر محیط طبیعی انسان را ذکر کنند.

برای ورود به دید ترکیبی در جغرافیا می‏توانید یک‌بار دیگر از تعریف مفهوم جغرافیا کمک بگیرید و بر روی تابلو بنویسید «روابط متقابل انسان و محیط» و از دانش‏آموزان سؤال کنید که چه ویژگی در این علم است و برای مطالعة آن، چه نکته‏ای مورد توجه قرار می‏گیرد و چند سؤال در رابطه با یک مکان طرح کنید و دید ترکیبی را توضیح دهید. از دانش‏آموزان بخواهید فعالیت صفحه 6 را انجام دهند تا بحث دید ترکیبی برای آنها واضح شود.

فعالیت های مربوط به روش ها

اسلایدهای تهیه شده درپاورپوینت نمایش داده می شود و قبل از هرچیزی ازدانش آموز سوال می شود و سپس معلم با کمک دانش آموزان پاسخ سوالات را با کمک نمایش پاورپوینت توضیح می دهد.پاسخ فعالیت ها هم  با کمک دانش آموزان داده می شود.

فعالیت های تكمیلی

فعالیت های مربوط به روش ها

ارائه خلاصه درس توسط معلم و نوشتن آن روی تابلو و انجام فعالیت های مربوط به فعالیت های درس وحل آنها-معرفی سایت هایی درمورد جغرافیا و ارتباط انسان ومحیط ومحیط جغرافیایی و شاخه های جغرافیا

ارزشیابی تكوینی

پرسش چند سؤال از دانش آموزان از روی نقشه ها و تصاویرکتاب-پرسش ا زدانش آموزان درحین تدریس

به پایان ببرید

با کمک آنچه نوشته شده بر روی تابلوی کلاس، خلاصه‏ای از درس را با کمک دانش‏آموزان انجام دهید. برای مرور عملکرد انسان در محیط از صفحه 5 کتاب کمک بگیرید و از دانش‏آموزان بخواهید با مشورت یکدیگر فعالیت مربوط به این صفحه را انجام دهند. همچنین پیشنهاد می‏شود از دانشآموزان بخواهید برای محیط جغرافیایی خود (شهر، روستا) سؤالاتی را مطرح کنند و سپس به آنها پاسخ دهند. پاسخ به سؤالات به آنها کمک می‏کند که ویژگی‏های محل زندگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار ‏دهند و مفهوم مطالعة همه‌جانبه مکان را بهتر درک می‏کنند (در انجام این فعالیت می‏توانید از کتاب استان‌شناسی کمک بگیرید).

محورهای مهم ارزشیابی

بیان مفهوم جغرافیا، مکان، روابط متقابل و دید ترکیبی همچنین ارائه مثال‏هایی از محیط جغرافیایی، توضیح جایگاه جغرافیا و ارتباط آن با سایر علوم، اظهارنظر درباره عملکرد مثبت و منفی انسان در محیط جغرافیایی و کلیه مواردی که در انتظارات یادگیری مطرح شده، محور ارزشیابی هستند.

نمونه هایی از پرسش وپاسخ درس

1-جغرافیا را تعریف کنید.

جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.

2-به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟

دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.

3-نقش علوم مختلف مانند  جغرافیا دربهبود زندگی بشر را توضیح دهید.

انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.

4-واژه جغرافیا اولین بارتوسط کدام دانشمند یونانی به کاربرده شد؟

اراتوستن

5-مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید.

جغرافیا شامل کلمات(GEOزمین) و(GRAPHYترسیم) می باشد یعنی ترسیم زمین.

6-تعریف جغرافیا ازنظراراتوستن را بنویسید.

مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

7-اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید.

جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

8-ارتباط بین جغرافیا با سایرعلوم را شرح دهید.

بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد.

بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد.

9-سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.

الف-جغرافیای طبیعی

ب-جغرافیای انسانی

پ-فنون جغرافیایی

10-شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.

الف-ژئومورفولوژی

ب-جغرافیای آب ها

پ-آب وهوا شناسی

ت-جغرافیای خاک ها و....

11-شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.

الف-جغرافیای جمعیت

ب-جغرافیای سیاسی

پ-جغرافیای اقتصادی

ت-جغرافیای شهری و....

12-مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.

الف-سنجش از دور

ب-سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)

پ-نقشه کشی یا کارتوگرافی

13-هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟

ژِئومورفولوژی(زمین شناسی)

آب وهوا شناسی(هواشناسی)

کارتوگرافی(هندسه)

جغرافیای سیاسی(علوم سیاسی)

 

14-مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید.

مکان و روابط انسان ومحیط

15-تعریف مکان رابنویسید.

بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می نامند؛ به طورمثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.

16-نحوه تغییرشکل مکان ها چگونه انجام می شود؟

در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طورمثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

17-دوعامل مهم درجغرافیا را نام ببرید.

انسان ومحیط

18-محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟

متعادل

19-انسان چگونه توانست تا ازمحیط خود  بهرمند شود؟

با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.

20-چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان  برمحیط شود؟

در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

21-محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟

انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

22-دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

الف-درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها

ب-نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

23-چراجغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

24-روش مطالعه درجغرافیا چیست؟

کلّی نگری یا دیدترکیبی

25-چرا روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟

زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.

26-اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.

دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

27-اگربخواهیم روستایی را با دیدترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟

الف-میزان شیب روستا

ب-منابع آب سطحی وزیرزمین روستا

پ-وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا

ت-وضعیت  سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و......

 

 

 

 ارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic