گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


-7بر اساس زمان ذخیره سازی، خاطرات چگونه درجه بندی می شوند؟ خاطرات قدیمی و اولیه خاطرات روزمره(حافظه
ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی بلند مدت)
-8
بازیابی حافظه چیست و چه عواملی در آن دخالت دارد؟ فراخواندن اطلاعات از حافظه بازیابی است و هر چه تمرین و
تکرار و معنادهی به آن بیشتر باشد بازیابی بهتر است(پدیده ی نوک زبانی نشان دهنده ی ضعف بازیابی حافظه است).
-9
انواع حافظه ی حسی، کوتاه مدت(کاری) و حافظه ی بلند مدت را مقایسه کنید. حافظه ی حسی: مربوط به کلیه ی
تحریکات حسی است و ظرفیت نامحدودی دارد و سریعا بازیابی می شود حافظه ی کوتاه مدت(کاری): توجه نسبت به
حافظه ی حسی است و ظرفیت آن بین 5تا 9مفهوم است حافظه ی بلند مدت: حافظه ای است که به اطلاعات معنا داده
و بین این معانی ارتباط به وجود آورده بنابراین ظرفیت آن نامحدود است و تا آخر عمر ادامه دارد(.به تعداد 5تا 9مفهوم
یا لغت به یاد مانده فراخنای ارقام می گویند.)
-11
حافظه ی کاری چه کارکرد هایی دارد؟ -1برای کارهای روزمره و جاری ذهن مؤثر است -2برای شکل گیری حافظه
ی بلند مدت کاربرد دارد.
-11
حافظه با توجه به نوع اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود؟ -1حافظه ی رویدادی(بر اساس حادثه ای که در گذشته
اتفاق افتاده اطلاعات به خاطر آورده می شود) -2حافظه ی معنایی به کمک یک معنی معانی دیگر به خاطر آورده می
شود مثلا با دیدن کلمه حسین یاد واقعه ی عاشورا می افتیم یا بادیدن کلمه ی شیراز یاد حافظ و سعدی می افتیم یا بادیدن
کلمه ی سایپا یاد ماشین پراید می افتیم.
-12
چه عواملی در ایجاد فراموشی مؤثر است؟ -1خطاهای حذف کردن یا اضافه کردن -2گذشت زمان -3تداخل
اطلاعات -4تأثیر عوامل عاطفی -5رمزگردانی نادرست.
-13
منظور از حافظه ی کاذب چیست؟ وقتی حافظه به غلط رویدادی که اتفاق نیفتاده را ارائه کند.
-14
فراموشی را تعریف کنیدناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطلاعات که قبلا در حافظه وجود داشته.
-15
گذشت زمان در فراموشی چه تاثیری دارد؟ بیشترین فراموشی در اولین ساعات یادگیری صورت می گیرد و به تدریج
از شدت فراموشی کاسته می شود.
-16
بهترین شیوه ی اثر گذشت زمان بر حافظه چیست؟ مرور اطلاعات در زمان مناسب.
-17
تداخل اطلاعات در فراموشی و یادگیری چه تأثیری دارد؟ استراحت بین مطالعات می تواند به تثبیت یادگیری کمک
کند ولی مطالعه ی مطالب شبیه به هم و پشت سر هم فراموشی می آورد.

-18عوامل عاطفی در بازشناسی اطلاعات یا فراموشی چه تأثیراتی دارد؟ هر چه مطالب خوانده شده را بیشتر دوست داشته
باشیم، کم تر فراموش می کنیم.
-19
منظور از رمزگردانی نادرست چیست؟ هر گاه موقع رمزگردانی به نشانه ها توجه کافی نداشته باشیم(کم توجهی کنیم)
رمزگردانی صورت نمی گیرد یا نادرست انجام می شود.
-21
بازیابی با چه مشکلاتی رو به رو است؟ اگر نشانه های معنایی یا نشانه های حسی وجود نداشته باشد بازیابی به مشکل بر
می خورد.
-21
برای بازیابی اطلاعات حافظه کدام نشانه ها کارآمدتر اند؟ نشانه های معنایی که درونی هستند.
-22
برای این که حافظه ی بهتری داشته باشیم چگونه باید مطالعه کنیم؟ -1مطلبی که می خوانیم برای ما مهم باشد -2
هنگام مطالعه به فعالیت دیگر نپردازیم -3تکرار و مرور منظم -4بین مطالعه فاصله باشد -5مطالب شبیه به هم باهم
خوانده نشود تا اثر تداخل کاهش یابد -6به صورت منظم و طبقه بندی شده مطالعه شود -7از رمزگردانی معنادار
استفاده شود -8هنگام مطالعه از حواس دیگر هم استفاده شود -9استفاده از روش پس خبا(پیش خوانی همراه با سؤال
کردن، خواندن، به خود پس دادن، آزمون) -11هنگام مطالعه از سایر اندام استفاده شود -11فهم مثال و ارتباط دادن
مثال ها با یکدیگر(بسط معنایی) -12مطالب مورد مطالعه از نظر ظاهری و معنایی متمایز شود -13مطلب خوانده شده
خودمانی شود.
فصل پنجم:تفکر،حل مسئله
-1چرا اطلاعات حافظه برای ما ارزشمند هستند؟ چون اطلاعات حافظه زمینه ساز تفکر است. تا اطلاعاتی وجود نداشته باشد قضاوت،
مقایسه و تغییر و تصمیم گیری نمی تواند وجود داشته باشد.
-2منظور از تفکر ناخودآگاه چیست؟ مراحل تفکر بدون برنامه ریزی به آمادگی قبلی اتفاق می افتد چون ذهن انسان همواره به تجزیه و
تحلیل اطلاعات حافظه می پردازد.
-3منظور از مسئله و حل مسئله چیست؟ ناتوانی و دست نیافتن به اهداف به دلیل محدودیت ها و مشکلات. حل مسئله یعنی بهترین راه
حل رسیدن به هدف با توجه به شرایط فعلی.
-4یک مسئله از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ -1یک مسئله هدفی است که باید روشن شود(هدفمند است) -2یک مسئله به
صورت یک فرایند قابل کنترل، حل می شود -3توانایی های ما برای حل یک مسئله محدود است -4برای حل مسئله باید موقعیت
فعلی مشخص شود.
-5چرا یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟چون این یادگیری قابل تصمیم
در موقعیت های دیگر است.
-6مسئله ها از نظر مراحل حل شدن به چند دسته تقسیم می شوند؟ -1مسئله هایی که خوب تعریف شده اند یعنی موقعیت اولیه ی
آن شناسایی شده، راهبرد های آن در دسترس است، هدف آن دقیقا تعریف شده و دستیابی به هدف تضمین شده است. -2مسئله
هایی که بد تعریف شده است که در موارد قبل ابهام وجود دارد و نامشخص است.

-7مسئله ها در علوم انسانی و علوم دیگر چگونه است؟ در علوم انسانی مسئله ها عمدتاً از نوع «بد تعریف شده» هستند و در سایر علوم
«خوب تعریف شده» هستند.
-8حل مسئله چه مراحلی دارد؟ -2تشخیص مسئله(دیگران راهنمایی کنند ولی خود فرد به آن برسد) -2روش های مناسب برای حل
مسئله به کار گرفته شود -3روش های ارائه شده ارزیابی شوند -4اصلاح و بازبینی روش های قبلی و ارائه ی راه حل های جدید
-5انتخاب و معرفی راه حل های جایگزین.
-9چه عواملی در حل مسئله مؤثر است؟ -1استفاده از تجارب گذشته و تأثیر یادگیری های قبلی که به آن انتقال می گویند -2نادیده
گرفتن موقت مسئله(به نادیده گرفتن یک مسئله و فکر نکردن به حل آن برای یک زمان مشخص که به آن اثر نهفتگی می گویند)
-3نوع نگاه به مسئله(به صورت همگرا عمل کنیم و واگرا یعنی برای حل مسئله به حاشیه توجه کنیم).
-2۱حل مسئله با چه روش هایی انجام می شود؟ -1روش تحلیلی که در این روش راه ها و عوامل مختلف بر اساس منطق و
محاسبات ذهنی انجام می شود مثلاً وقتی میخواهیم ورزشی را انتخاب کنیم براساس شرایط جسمی، سنی، جنسی وامکانات دست به
انتخاب می زنیم -2روش احساس شخصی، شهودی واکتشافی که فرد براساس نظرات درونی و بدون دلیل منطقی به سمت انجام
یک راهکار می رود.
-22روش اکتشافی به کمک چه شیوه هایی انجام می شود؟ -2روش خرد کردن یا کوچک کردن پلکانی مسئله مثلاً کم کم خود
را با فعالیت مطالعاتی بیشتر رو به رو کنیم -2روش کاهش تدریجی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب مثلاً برای کشف رمز
یک قفل مرحله به مرحله رمز قفل را پیدا می کنیم تا هر چهار رمز به دست آید(حل معمای برج هانوی نیز با این روش حل می
شود هرچند میلیارد ها مرحله باید طی شود) -3روش بارش مغزی که در این روش الف) مسئله تعریف می شود ب)راه های
مختلف برای آن بیان می شود ج) معیاری برای داوری مشخص می شود. د) بهترین راه حل انتخاب می شود. -4روش شروع از
آخر(یادگیری معکوس) که بیشتر در ریاضیات کاربرد دارد.
-21مثالی برای روش مهندسی معکوس بنویسید؟ در تولید یک خودرو ابتدا ساده ترین قطعاتی که می توانیم تولید کنیم را تولید می
کنیم تا به تدریج به قطعات اصلی مثلاً شاسی خودرو برسیم.
-22ناکامی چیست و افرادی که احساس شکست می کنند با چه مشکلی رو به رو هستند؟ هر گاه افراد در حل مسئله و رسیدن به
هدف دچار شکست و احساس نا خوشایند شوند دچار ناکامی شده اند و دلیل اصلی شکست ناتوانی در حل مسئله است نه
مشکلات عاطفی.
-22ناکامی چه پیامد هایی دارد؟ -2پرخاشگری -2فشار روانی(استرس) -3افسردگی و ناراحتی.
-22حل مسئله در قالب سرگرمی چه مشخصاتی دارد؟ معمولا مسائلی که به صورت سرگرمی و معما هستند به صورت واگرا
حل می شود و پاسخ هایی که در داخل متن قرار می گیرد و اکثر افراد به ذهنشان می رسد جنبه ی همگرا دارد.
فصل ششم:تفکر،تصمیم گیری
-1تصمیم گیری چیست؟ پاسخ: انتخاب بهترین راه پس از ارزیابی راه های مختلف.
-2عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان چیست؟ پاسخ: تصمیم گیری.
-3
حضرت علی(ع) در خصوص تصمیم گیری بهتر و اقدام به عمل چه می فرمایند؟ پاسخ: آن کس که از افکار گوناگون استقبال می
کند،صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد.
-4
حضرت علی(ع) شرط تصمیم گیری را چه می دانند؟ پاسخ: رسیدن به یقین.
-5
چرا تصمیم گیری نوعی حل مسئله است؟ پاسخ: چون تصمیم گیرندگان با این مسئله مواجه هستند که بهترین انتخاب چیست
-6
حل مسئله با تصمیم گیری چه تفاوت هایی دارد؟ پاسخ: -1در تصمیم گیری فرد بهترین انتخاب را انجام می دهد ولی در حل مسئله باید راه
حل های مسئله توسط خود فرد بازآفرینی شود. -2در تصمیم گیری با الویت سر و کار داریم ولی در حل مسئله با راه حل روبه رو هستیم . -3هر
اولویت تصمیم گیرنده او را به مقصدی می رساند ولی ممکن است مطلوب نباشد ولی در حل مسئله راه های مختلفی وجود دارد ولی یک فرد را به
مقصد می رساند. -4در تصمیم گیری دغدغه ی تصمیم گیرندگان انتخاب بهترین اولویت است ولی در حل مسئله فرد به دنبال روش های موفق
است(.در تصمیم گیری همه ی راه ها امکان پذیرنده و به مقصد می رسند ولی در حل مسئله فقط یک راه وجود دارد).
-7
انواع تصمیم گیری را بر اساس اولویت ها،اهمیت و تعداد تصمیم گیرندگان طبقه بندی کنید. پاسخ: -1تصمیم گیری بر اساس اولویت ها
به صورت ساده یا پیچیده است(.مثلاً خرید لباس نوعی تصمیم گیری ساده است ولی انتخاب شغل انتخابی پیچیده). -2تصمیم گیری براساس
اهمیت که مهم یا معمولی است.(مثلاً خرید های رئزانه معمولی و انتخاب رشته ی تحصیلی مهم است). -3تصمیم گیری به صورت فردی یا
گروهی (مثلاً انتخاب غذا در رستوران تصمیمی فردی است ولی تصمیم به شکل جراحی فردی سالخورده تصمیمی گروهی است که باید تیم
پزشکان توافق کنند یا انتخابات ریاست جمهوری).
-8
افراد بر اساس چه ملاک هایی تصمیم می گیرند یا چه عواملی بر تصمیم گیری مؤثرند؟ پاسخ: -1هزینه هایی که فرد برای تصمیم خود باید
پرداخت کند. -2مزیت هایی که فرد با انتخاب خود به دست می آورد. -3میزان خطر که فرد ممکن است با تصمیم خود با آن ها روبه رو شود.
-9
منظور از اصطلاح (فرار از ضرر) چیست؟ پاسخ: یعنی فرد سعی کند به گونه ای تصمیم بگیرد که تصمیم او پر خطر نباشد.
-11
چرا با وجود ملاک تصمیم گیری خطر (از دست دادن) عده ای رفتار های پر خطر انجام می دهند؟پاسخ: سبک زندگی و سبک های
تصمیم گیری در افراد مختلف جامعه متفاوت است و موجب می شود گاهی افراد به سمت رفتارهای پر خطر حرکت کنند مثلاً درصد زیادی از
معتادان والدین معتاد دارن.
-11
منظور از سبک های تصمیم گیری چیست؟ پاسخ: به روش های ثابت و یکنواختی که فرد بر اساس آنها تصمیم گیری می کند
-12انواع سبک های تصمیم گیری را نام ببرید؟ پاسخ: اجتنابی- احساسی- منطقی- وابسته- تکانشی
-13
منظور از سبک تصمیم گیری تکانشی چیست؟مثال بزنید: پاسخ: تصمیم است که ناگانی با عجله بدون محاسبه و معمولاً با پشیمانی همراه است
مثلاً تصمیم به رو کم کردن راننده مختلف هنگام رانندگی (معمولاً بیشتر قتل های اتفاقی از این دسته است).

-14منظور از سبک تصمیم گیری احساسی چیست؟ پاسخ: تصمیم گیری است که بر ملاک عواطف و هیجانات زود گذر است مثلاً تصمیم به
ازدواج با فردی که در خیابان با یک لبخند با او آشنا شده باشد.
-15
منظور از سبک تصمیم گیری وابسته چیست؟ پاسخ: تصمیمی که کورکورانه تابع دیگران است مثلاً انتخاب رشته بر اساس اینکه دوستانمان هم
این رشته را انتخاب کرد.
-16
منظور از سبک تصمیم گیری اجتنابی چیست؟ پاسخ: وقتی فرد در انتخاب تصمیم و اجرای آن امروز و فردا می کند و زمان مناسب را از
دست می دهد و شکل بیشتر می شود مثلاً رفتار دوستمان را شایسته نمی دانیم و باید به او تذکر دهیم ولی تذکر را به امروز و فردا می اندازیم.
-17
منظور از سبک زندگی منطقی یا عقلانی چیست؟ پاسخ: این تصمیم گیری بر مبنای اندیشیدن است با عجله و احساس و..... این تصمیم گیری
قاعده مند،منظم،طبق قانون و پله پله است و پس از بررسی همه ی راه های ممکن انجام می شود. مثلاً انتخاب رشته ای که پس از مشورت با
والدین،مشاوره،معلمان و تست های مختلف است.
-18
برای رسیدن به نتایج مطلوب یک تصمیم گیری منطقی چه مراحلی باید طی شود؟ پاسخ:-1شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظر. -2
شناسایی انتخاب ها و اولویت ها. -3ویژگی های هر اولویت مشخص شود. -4نتایج هر اولویت مشخص شود. -5بهترین اولویت اجرا شود. -6به
اجرای اولویت پایبندی باشد. -7پیامد اجرای اولویت بررسی شود.
-19
منظور از سوگیری چیست؟ پاسخ: زمانی که فرد از اطلاعاتی استفاده کند که دیدگاهش را تأیید می کند مثلاً حاضر نباشد اشتباه همشهریانش
را ببیند و رفتار آن هارا توجیه می کند.
-21
در تصمیم گیری چه موانعی ممکن است وجود داشته باشد؟ پاسخ: -1اعتماد افراطی: در این حالت فرد به قضاوت ها و تصمیم های خود
بیشتر از حد اعتماد دارد.مثلاً دانش آموز زرنگی که روش مطالعه خود را بهترین می داند. -2اعتماد به نفس پایین و دست کم گرفتن خود (ترس از
تصمیم های مهم). -3کنترل نکردن هیجانات که موجب می شود فرد با واکنش هیجانی و عاطفی زود گذر رفتار کند. (مثلاً فردی که جوگیرمی
شود وتصمیم می گیرد)
-21
ناتوانی در تصمیم گیری چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ پاسخ: موجب ایجاد حالت ناخوشایندی می شود که فرد در ناتوانی تصمیم گیری با
آن روبه رو می شود که به آن تعارض می گویند وبهداشت روانی فرد را به خطر می اندازد و ناکامی که حاصل ناتوانی در مهارت حل مسئله است.
-22
انواع تعارض را با مثال توضیح دهید. پاسخ: -1تعارض گرایش-گرایش: فرد بین دو انتخاب مثبت قرار می گیرد مثلاً به سینما برود یا به
تماشای مسابقه ی فوتبال. -2تعارض اجتناب-اجتناب:انتخاب بین دو تصمیمی که هردو ناراحت کننده اند. مثلاً انتخاب آمپول یا تحمل گلو درد.
-3تعارض گرایش-اجتناب: قرار گرفتن بین انتخاب مثبت و منفی مثلاً قبولی در دانشگاه مطرح و دور شدن از خانواده.
-23
قرار گرفتن پی در پی در معرض تعارض ها چه پیامدهایی دارد؟ پاسخ: آسیب های روانی و جسمانی.
-24برای اینکه بهترین تصمیم را داشته باشیم چه راهکارهایی توصیه می کنید؟ پاسخ: -1تصمیم گرفته شده دقیق و شفاف باشد. -2برای
تصمیم گیری از سبگ تصمیم گیری منطقی استفاده کنیم نه دیگر سبک ها. -3در تصمیم گیری های پیچیده و مهم از زوش های کوتاه میان بر
استفاده کنیم. -4موقعیت های پر خطر را بشناسیم.
-25
تعدادی از رفتار های پر خطر و تصمیم های شتاب زده را بنویسید. پاسخ: اعتیاد،رانندگی پرسرعت،تصادف،خشونت،بزهکاری،ایدز،خود
کشی،رفتن به خانه ی غریبع،صحبت کردن با افراد غریبه،راه دادن غریبه به منزل،سوار ماشین غریبه شدن و اعتماد زیاد به دیگران
فصل هفتم : انگیزه ونگرش
-1انگیزه ونگرش انسان وحیوان چه تفاوتی بایکدیگردارند؟ پاسخ: هردودرعوامل زیستی انگیزشی مشترک هستندولی
انسان برخلاف حیوان دارای نگرش است .حیوان تنها براساس غریزه فعالیت می کند.
-2
نگرش راتعریف کنید؟ پاسخ: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتاروشناخت می شود.
-3
چه عواملی برنگرش انسان تاثیردارند؟ پاسخ: نظام شناختی فرد،باورهاوارزش های فرد،اراده فرد،انتخاب
هدف(هدفمندی)ناهماهنگی شناختی،ادراک کنترل وادراک کارآیی،اسناد،درماندگی آموخته شده
-4
انگیزش(انگیزه ) چیست؟ پاسخ:عاملی که فردراجهت حرکت به سوی رفتاردرمسیری معین برمی انگیزد(تحریک می
کند)انگیزه عامل حرکت ورفتاراست.
-5
انواع انگیزه راتوضیح دهید: پاسخ: -2انگیزه های بیرونی:عامل خارج ازفردکه اوراتحریک به رفتارمی کند.مثلا
پاداش ،جایزه،نمره معلم که موجب درس خواندن برخی دانش آموزان درمنزل می شود.-2انگیزه های درونی: عامل
داخلی برای علاقه ولذت درونی که فردراتحریک به رفتاری می کند.(این علاقه ولذت بانیازهای فطری فرد مطابقت
دارد)مثلا احساس لذتی که ازفهمیدن درس به برخی ازدانش آموزان دست می دهدوبه خاطراین لذت درمنزل درس
می خوانند.
-6
وقتی فعالیتی انجام می دهیدکه صرفا به خاطرخودفعالیت است نه تشویق های دیگران ،ازکدام انگیزه استفاده
کرده اید؟ 
پاسخ : انگیزه درونی
-7
اثرکدام انگیزه ماندگارتراست؟چرا؟ پاسخ: انگیزه های درونی چون به عوامل ورفتارهای موقت دیگران بستگی
ندارد.
-8انگیزه های بیرونی ودرونی چه تفاوت هایی بایکدیگردارند؟ پاسخ:
انگیزه های بیرونیانگیزه های درونی
عامل خارج ازفردعامل داخل احساس وذهن فرد
موقتماندگار
موثرموثرتر


-9انواع نگرش راتوضیح دهید؟ پاسخ: -1نگرش مثبت که فردراجهت انجام رفتارهدایت می کند.اعتقاددارم که به
هدفم می رسم اگراینگونه عمل کنم -2نگرش منفی که فردراجهت انجام رفتار منصرف می کند.مثلا اعتقاددارم که
انجام این عمل بیهوداست ومرابه هدفم نمی رساند.
-11
مهم ترین عوامل نگرشی مثبت ومنفی رابنویسید: پاسخ:باورها ونظام ارزشی فرد،اراده،هدفمندی(انتخاب
هدف)ناهماهنگی شناختی،ادراک کنترل،ادراک کارآیی،اسناد،درماندگی آموخته شده
-11
مفهوم باورچیست؟ وچگونه شکل می گیرد؟ پاسخ: اعتقاد قوی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیربودن یا انجام
پذیرنبودن کاری.خانواده،مدرسه،اجتماع،رسانه ها،دوستان ،به فرد ارایه می شود وتوسط خوداو جمع بندی وپذیرش
می شود.
-12
چه عواملی موجب شکل گیری باورهای غلط می شود؟ پاسخ: احساس ناتوانی،ناامیدی(عوامل فردی)
تحقیردیگران،عدم حمایت اجتماعی(عوامل بیرونی)
-13
اراده درایجادنگرش مثبت چه نقشی دارد؟ دراین خصوص مثال بزنید.پاسخ :قدرت اراده می تواند بسیاری
ازمحدودیت های سر راه موفقیت را کناربگذاردو فرد را به خواسته هایش برساند. مثال بارز آن فعالیت ها و زندگی
فردی استرالیایی به نام نیک وی آچیچ است که با اینکه دست وپا ندارد به موفقیت بسیاربزرگی درسطح جهانی رسیده
است که برای خیلی ازافرادغیرقابل تصوراست.
-14
منظورازهدف درزندگی چیست؟ وچه اثرات مثبتی برنگرش ورفتار افرادمی گذارد؟ پاسخ :هرچیزی که انسان
قصدرسیدن به آن راداردوبرایش مفیداست.داشتن هدف موجب:-1توانمندی فرد-2انسجام دررفتار-3جلوگیری
ازاتلاف انرژی-4جلوگیری ازانحراف مسیرزندگی -5ایجادامیدبه آینده -6مقاومت دربرابر موانع وخستگی ها ، می
شود.
-15
منظورازناهماهنگی شناختی چیست؟ پاسخ:ناهماهنگ بودن باوربارفتار ها(ناهماهنگی فکری بین باورورفتارها)مثلا می
داندسیگارضرر دارد ولی سیگارمی کشد ورفتارخودراتوجیه (دلیل تراشی) می کند.
-16
چرا افرادبه توجیه ناهماهنگی شناختی خوددست می زنند؟ پاسخ : چون ناهماهنگی شناختی ناخوشایند وتنش
زااست وفرد سعی می کندبا توجیه درخوداحساس آرامش کند.مثلا : فردسیگاری وجودمشکلات خودرادلیل ادامه
دادن به سیگارکشیدن می داند ومی گوید درعوض باورزش کردن ضررهای سیگاررادربدن خودکاهش می دهم و...
-17
هنگام روبه روشدن با ناهماهنگی شناختی فرد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ پاسخ : -1رفتارخودراتغییردهد-2
نگرش خودراتغییردهد تا رفتاربا نگرش هماهنگ شود.
-18
چرا انسان تمایل داردبین رفتارونگرش خود هماهنگی ایجادکند؟ پاسخ : چون شناخت ما نظام قاعده مندی است که
بین عناصر آن پیوندهای زیادی برقراراست.
-19
ارزیابی فردازیک رفتارپرخطرمثلا سیگارکشیدن تحت تاثیر چه عواملی قراردارد؟ پاسخ : تحت تاثیر ارزشیابی های
اواز نگرشش به مواداعتیادآور قراردارد.مثلا بوی بدسیگار،ناراحتی اطرافیان ازسیگاری بودنم،کاهش ناراحتی

باسیگارکشیدن،ازجمله ارزشیابی های درمورد رفتارسیگارکشیدن است.(هرچه مواردمثبت بیشتری دراطراف یک
موضوع به نظرفرد برسد احتمال اینکه آن رفتارانجام شود بیشتراست وبرعکس)
-21
منظورازسیستمی دیدن نظام شناختی چیست؟ پاسخ : مجموعه ای از موارد مثبت ومنفی پیرامون هرموضوع رفتاری
قرارداردکه هرچه موارد مثبت بیشترباشد احتمال انجام آن رفتاربیشترمی شود وهرچه موارد منفی بیشترباشد احتمال
انجام آن رفتارکمتر می شود . )
-21
چه موارد مثبت یا منفی دراطراف موضوع چاق شدن فرد وجوددارد وموجب ناهماهنگی شناختی فرد دراین
خصوص می شود ؟ پاسخ :
خوشمزگی غذاها ،سرگرمی وتنوع غذایی،فربه وقوی هیکل به نظررسیدن(موارد مثبت)کم
تحرک شدن،زشت وبدقواره شدن،بیماری های قلبی وعروقی(مواردمنفی) مرتبط با غذاخوردن وچاقی است.
-22
چه چیزی که موجب می شودفرد،باوجودمیل باطنی به غذا خوردن وداشتن امکانات ،ازخوردن اضافی خودداری
کند؟ پاسخ : 
موارد وعناصرمنفی که نسبت به چاق شدن وجوددارد.
-23
چرافردی که بین دو انتخاب مطلوب ،دست به انتخاب می زنددچارناهماهنگی شناختی می شود؟ پاسخ :چون
افرادمزایا ومعایب هرکدام ازانتخاب ها رامقایسه می کنندونسبت مزایای انتخاب دیگرابرازتمایل می کنندوازاینکه
مزایای انتخاب دیگرراازدست داده اند ناراحت می شوند.
-24
هرنگرشی دارای چه عناصری است؟ پاسخ: هرنگرشی دارای یک عنصرشناختی،یک عنصر احساسی ویک عنصر
آمادگی برای عمل است.
-25
درچه صورتی فرد دست به توجیه رفتارخودمی زند؟ پاسخ: هنگامی که دچار ناهماهنگی شناختی شده باشد.
-26
نگرش ها دردوران کودکی چگونه هستند؟ پاسخ:نگرش های دوران کودکی هماهنگ با نگرش های خانواده هستند
ودردوران مدرسه نیز این هماهنگی وجوددارد(چون مدرسه درمحیط زندگی اجتماعی فرد قراردارد) ولی دردوران
دانشگاه احتمال تغییرنگرش های فرد بیشترمی شود.
-27
نگرش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ پاسخ : نگرش پس ازشکل گیری ازثبات بیشتری برخورداراست وتابع
هماهنگی شناختی می باشد،یعنی نگرش پس ازتشکیل شدن دربرابر تغییر ،مقاومت می کند.
-28
منظوراز ادراک کارآیی چیست ؟ پاسخ : فرداحساس کنددانش ومهارت لازم برای انجام کاری رادارد.
-29
منظور از ادراک کنترل چیست ؟ مثال بزنید. پاسخ :تمایل فرد به اینکه هنگام انجام کاری،محیط راتحت کنترل
خودداشته باشدتا پیامدهای ناگوار راازخوددور کند.مثلا هنگام خارج کردن خاری ازانگشتمان دوست داریم
خودمان باسوزن آن خار راخارج کنیم نه اطرافیانمان ( ممکن است تصور کنیم آنها انگشتمان رازخمی میکنند.)
-31
چراگاهی فردهنگام انجام کاری باوجوداحساس درد ورنج ،باز با رضایت به انجام آن کار ادامه می دهد؟ پاسخ:
چون فکرمی کند که می تواند محیط اطراف خودراتحت کنترل داشته باشدوازمیزان درد ورنج خود بکاهد(ادراک
کنترل)

-31منظور از اسناد چیست ودرایجادنگرش چه نقشی دارد؟ پاسخ: اسنادیعنی استدلال کردن نسبت به عوامل شکست یا
پیروزی.گاهی افرادعوامل شکست رادرخودجستجو می کنندبنابراین سعی می کننددرخوددست به اصلاح بزنند
وگاهی عامل شکست رادیگران می دانند واز دیگران انتظاردارندکه تغییرکنند .
-32
دوگروه رامقایسه کنید که گروه اول عامل شکست را خودنمی دانند وگروه دوم که خودراعامل پیروزی می
دانند؟ 
پاسخ : گروه اول برداشت ادراک کنترل ندارندهرچندممکن است کارآیی خودرازیرسوال قرارندهندوعامل
شکست رابیرونی می دانند(اسنادمی کنند).گروه دوم دارای ادراک کنترل وادراک کارآیی بالایی برای خودقائل
هستند(.اسنادمثبت نسبت به خوددارند)
-33
چراافرادشکست رابه چیزی نسبت می دهند؟ پاسخ :زیرا نمی توانند عوامل آن راکنترل کنندوانگیزه بسیارکمی برای
جبران آن خواهندداشت.
-34
چگونه می توان به افرادی که احساس شکست دارندوعوامل شکست رابه بیرون ازخودنسبت می دهندکمک
کرد؟پاسخ 
:بایدبه این افرادگفت که برای پیروزی ،باید به امکانات خودتوجه کنندکه می توانند ازآن استفاده
کنندودراختیارخودشان هست مانند زمان،برنامه ریزی،استعدادهای فردی،تلاش بیشتر و...نه چیزهایی که دراختیارما
نیست وما نمی توانیم آنها راتغییردهیم. مثلا دانش آموزی عدم موفقیت خوددرکنکورسال 98را به ساعات زیاد
کلاس های مدرسه نسبت دهد وبگویدچون ما درسال دوازدهم 35ساعت درهفته به مدرسه می رفتیم (برخلاف
دانش آموزان سال آخر متوسطه درکنکورهای سال های قبل) نتوانستم خیلی خوب آماده شوم.درحالی باید به
اوبگوییم شرایط همه مانند شماست پس سعی کن بابرنامه ریزی بهتروتلاش بیشتر موفق شوی نه اینکه ساعات
زیادکلاس های مدرسه را عامل شکست خودبدانی.
-35
برای موفقیت درهرکاری فرد بایدبه چه عواملی توجه کند؟ پاسخ: -1به عواملی توجه کنندکه درکنترل خودش
باشد.-2بتواندباتلاش ،موانع پیش رورابردارد.-3پیروزی یا شکست رابه عوامل درونی مانندتلاش نسبت دهدنه عوامل
بیرونی مانند دشواری تکالیف یا بدشانسی یا....
-36
منظورازدرماندگی آموخته شده چیست؟ پاسخ : وقتی باورمی کنیم ومی آموزیم که ما نمی توانیم وکاری ازدست
مان برنمی آید نه اینکه واقعا ناتوان باشیم .اگربین کارخودمان ونتایج به دست آمده رابطه ای نبینیم ونتایج به دست
آمده راخارج از خواست وعمل خودبدانیم دچاردرماندگی آموخته شده شده ایم.مثلا دانش آموزی که باوجوددرس
خواندن نتواند نمره ای خوب بگیردکم کم دچاردرماندگی می شود.
-37
چه کسانی دچاردرماندگی آموخته شده می شوند؟ پاسخ: کسانی که کوشش راباپیشرفت مرتبط نمی دانندوفکرمی
کنندهرکاری انجام دهندبه موفقیت نمی رسندیعنی پیامدهای رفتاررامستقل ازخودرفتارمی دانندورویدادها رادرکنترل
خودنمی دانند.
-38
نمونه ای ازدرماندگی آموخته شده درحیوانات مثال بزنید ؟ پاسخ : فیلی که در کودکی با طنابی بسته شده ونتوانسته
خودراازآن رها کندپس ازمدتی دست ازتلاش برمی داردودرسنین بیشترباوجوداینکه بزرگ شده وبه راحتی ازعهده
پاره کردن طناب برمی آید جهت رها شدن تلاشی نمی کند.

فصل هشتم : روان شناسی سلامت
-1چه عواملی برسلامت جسمانی انسان تاثیرمی گذارد؟ پاسخ: موضوعات ومسایلی جسمانی وروانی که انسان
درزندگی با آنها مواجه می شود.(سبک زندگی،فشارهای روانی ،عدم تحرک و ورزش
-2
روان شناسی سلامت راتعریف کنید: پاسخ :شاخه ای ازروان شناسی که درپیشگیری ودرمان بیماری های جسمی ازآن
بهره گرفته می شود.
-3
منظورازپیوستارسلامت چیست؟ پاسخ: سلامت وبیماری دوجنبه جدا ازهم نیستندبلکه دو نقطه یک خط هستندکه به
تدریج به سمت یکدیگر میل می کنند.انتها این مسیر سلامتی کامل ومرگ است. ما با شیوه زندگی خودبه سمت
هریک ازآنها درحرکت هستیم.
-4
روان شناسی سلامت چه اهدافی دارد؟ پاسخ:-1پیشگیری ودرمان بیماری ها-2حفظ سلامتی وارتقای آن(جایگاه
مان برروی پیوستار بهترشود).
-5
عوامل جسمانی وعوامل روانی چه ارتباطی بایکدیگردارند؟ مثال بزنید.پاسخ :مسایل وفشارهای روانی برشرایظ
جسمانی تاثیرمی گذارند مثلا فشارروانی وهیجانات کار درایجادناراحتی قلبی تاثیردارد. متقابلا بیماری های جسمانی
باعث بروز مشکلات روانی می شود. مثلا بیماری دیابت یا کم خونی موجب می شود که فردزود عصبانی یا غمگین
شود. (مسایل روانی گاهی عامل ایجادبیماری جسمانی است وگاهی پیامدیک بیماری جسمانی است).
-6
منظورازسبک زندگی چیست؟ چه نقشی درروان شناسی سلامت دارد؟ پاسخ : مجموعه الگوهای رفتاری وشناختی
که درزندگی روزمره ازآنها استفاده می کنیم . سبک زندگی درشکل گیری بسیاری ازبیماری ها تاثیردارد.الگوهای
رفتاری ناسالم وپرخطر درایجادبیماری ها موثرند. مثلا مصرف بی رویه نمک.موادقندی وچرب که موجب ابتلا به
بیماری های دیابت وقلبی وفشارخون می شود.
-7
ابعاد مهمی که درسبک زندگی بایدموردتوجه قرارگیرندچیست؟ پاسخ : -1تغذیه سالم:کربوهیدراتزیاد.چربی
کم.تاکیدبرمصرف میوه ها وموادفیبردار.رژیم غذایی متناسب باسن وجنس-2ورزش وتحرک بدنی:سوخت وسازبدن
وتنفس راتنظیم می کند.وزن راکنترل می کند.شاداب می کند.-3آشنایی با روش های مقابله با فشارروانی:فشار روانی
درزندگی خودراکنترل وکاهش دهیم.
-8
فشارروانی ،استرس ،چیست؟ پاسخ : نیازبرای دوباره سازگارشدن باشرایط جدیدزندگی
-9
انواع فشارروانی راتوضیح دهید؟ پاسخ : -1فشارروانی منفی:احساس ناخوشایندازارزیابی مشکل وناتوانی دردست
یابی به هدف.مانندحواس پرتی درجلسه امتحان-2فشارروانی مثبت:احساس مطلوب وسازنده درارزیابی مشکل
وپیامدهای آن ،مانند زدن پنالتی درفینال جام جهانی فوتبال
سلامتی کامل نسبتا سالم میانه نسبتاناتوان ناتوانی شدید مرگ
-11فشارروانی منفی وفشارروانی مثبت په پیامدهایی دارند؟ پاسخ : فشارهای روانی منفی موجب
درماندگی،ناامیدی،احساس شکست وناکامی می شود. فشارروانی مثبت باعث ارتقای واکنش های رفتاری وپردازش
های شناختی می شود(.مثلا باعث تمرکز وتوجه بیشترمی شود).
-11
منظورازمقابله با فشارهای روانی چیست؟ پاسخ : تلاش فرد برای ازبین بردن فشارروانی یابه حداقل رساندن فشار
وتحمل کردن آن
-12
درمقابله با فشارروانی چه مراحلی باید طی شود ؟ پاسخ : -1میزان خطر موقعیت راارزیابی کند.-2میزان کنترل وتوان
خودرا ارزیابی کند.-3جهت کاهش عامل فشار تلاش کند
-13
هدف اصلی فرد درمقابله بافشار روانی چیست؟ پاسخ : حذف عامل فشار روانی که زندگی را ازحالت عادی درآورده
است.
-14
انواع مقابله بافشارهای روانی راتوضیح دهید؟ پاسخ: مقابله های سازگارانه: مقابله هایی هستندکه به حل مسایل
وبرطرف کردن عامل فشارآوروبه حداقل رساندن ویا تحمل روانی کمک می کنند.دراین مقابله موقعیت به خوبی
سنجیده می شودوازحمایت دیگران استفاده می شودوبه روش های انتخاب شده حل مسئله فکرمی کنند.-2مقابله
هایی که به حل مسئله وبرطرف کردن فشارروانی کمک نمی کنند.
-15
راه های مقابله سازگارانه بافشارروانی شامل چه نوع اقداماتی می شود ؟ پاسخ : -1مهارت های حل مسئله: منبع
استرس شناسایی می شودوسعی درکاهش آن می شود.-2مشورت کردن با دیگران وکسب راهنمایی -3شوخ طبعی
جهت کاستن ازفشارروانی-4ورزش وفعالیت های بدنی
-16
راه های مقابله ناسازگارانه با فشار روانی شامل چه نوع اقداماتی می شود ؟ پاسخ :-1منفعل بودن ودست ازتلاش
برداشتن-2درانتظارمعجزه بودن-3انجام رفتارهای تکانشی بدون فکروتحریک شدن هیجانی آسیب زا-4پناه بردن به
اعتیادوبزهکاریداروهای شیمیایی و...
-17
برخی ازروش های سازگارانه کوتاه مدت بافشارروانی را نام ببرید : پاسخ : تنفس عمیق.شمردن اعداد.تلقین جملات
مثبت.ترک موقعیت.خوردن یک لیوان آب.ماساژ صورت و...
-18
برخی ازروش های سازگارانه بلند مدت با فشار روانی را نام ببرید : پاسخ :ورزش های هوازی.تمرین آرام سازی
خود.نوشتن خاطرات.تغذیه مناسب.تفریح وسرگرمی.حمایت های اجتماعی.برنامه ریزی زمان بندی شده
-19
مذهب از راه هایی برسلامت فرد تاثیرمی گذارد؟ پاسخ : -1راه مستقیم : ازطریق ایجادآرامش ذهنی،کاهش
فشارروانی ،ایجادروحیه مثبت،افزایش حمایت اجتماعی سیستم ایمنی بدن را بهبودمی بخشد.-2غیرمستقیم:معمولا
افرادمذهبی حقیقی سبک زندگی سالم تری دارند ورفتارهای پرخطر کمتری انجام می دهندوبا توسل به نیروهای الهی
فشارهای روانی خودراکاهش می دهند(.مثلا باخواندن دعا ونیایش )ارسال توسط سرگروه روان شناسی متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید