گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


فصل اول:روان شناسی ،تعریف وروش مطالعه
1-چه موضوعات وپرسش هایی در علم روان شناسی می تواند مطرح باشد؟ پاسخ: چگونه یادمی گیریم؟علل فراموشی
چیست؟ چگونه می توانیم حافظه خودراتقویت کنیم؟ علل عدم تمرکز وحواس پرتی چیست؟علل استرس،پرخاشگری،کاهش اعتمادبه
نفس،بدشکل پنداری،توهم،بی نظمی،بی انگیزگی،اختلالات مختلف ذهنی وروانی،....چیست؟
-2
چه عواملی می تواند درموفقیت افراددرتخصص ورشته شغلی شان موثرباشد؟ پاسخ:چگونگی مطالعه،میل به
پیشرفت،ویژگی های شخصیتی،قدرت اراده وسخت کوشی،سبک زندگی وتربیتی والدین،نظم درامور،علاقه به کار،برنامه ریزی،شرایط
محیطی وسازمانی،امنیت روانی و....
-3
تفاوت پاسخ های علم روان شناسی با پاسخ های عامیانه نسبت به پرسش های روان شناسانه چیست؟پاسخ:پاسخ های
علمی توسط متخصصین با روش های دقیق،منظم،هدفمند،قابل تکرار،باقاعده وقابل سنجش به دست می آیند.
-4
منظورنماد درعلوم مختلف چیست؟پاسخ: پدیده ای که به کمک آن پیام ومفهومی راانتقال می دهیم مثلا وقتی می گوییم
بیماریعنی کسی که علایم حیاتی او ازتعادل خارج شده است.واژه بیماریک نماد است وبرداشت ما ازحالات وویژگی های یک شخص
بیمارمیشود پیام ومفهوم
-5
سلسله مراتب گزاره های علمی چگونه است؟ پاسخ: -1مسئله -2فرضیه -3اصول یاقوانین -4نظریه
-6
فرضیه را تعریف کنید: پاسخ: جمله ای خبری درپاسخ به پرسش، به صورت خردمندانه ومبتنی بردانش وتجربه که میزان صحت
یاعدم صحت آن نامشخص است.
-7
رابطه بین مسئله وفرضیه چگونه است؟ پاسخ:رابطه ای دوسویه است یعنی ازیک سوفرضیه پاسخی است درخصوص مسئله طرح
شده وازسوی دیگرخودممکن است سوالات ومسایل جدیدی را به وجودآورد.
-8
درچه صورتی فرضیه به قانون تبدیل می شود؟ پاسخ: درصورتی که فر ضیه ها درجریان پژوهش تاییدشوند.
-9
نظریه چیست؟نظریه ها رابرچه اساسی می سنجند؟ پاسخ : مجموعه ای ازقوانین علمی مرتبط باهم یک نظریه را به وجودمی
آورند.نظریه های علوم تجربی رابراساس سودمندی وکاربردپذیری می سنجند.
-11
نظریه ها درچه سطوحی وجوددارند؟ پاسخ: دوسطح: -1سطح صوری:ساختارظاهری ونحوه نگارش نظریه -2سطح تجربی:جنبه
تجربه پذیری،پژوهش پذیری ونتایجی که به دست آمده است.
-11
هدف علم روان شناسی چیست؟ پاسخ: توصیف،تبیین،پیش بینی وکنترل رفتاروفرایندهای ذهنی انسان
-12
منظورازتوصیف درعلوم تجربی چیست؟پاسخ:بیان دقیق وروشن ویژگی های مفهوم موردنظردرجریان پژوهش(بیان خصوصیات
وچیستی مفاهیم و واژه های به کاررفته درفرایندپژوهش)
-13
تبیین موضوع درعلم روان شناسی به چه معنایی است؟ پاسخ: یافتن چرایی ودلایل ایجادیک پدیده روان شناختی(یافتن
عوامل موثردربروز یک پدیده)
-14
رسیدن به پیش بینی وکنترل یک پدیده به چه عاملی بستگی دارد؟ پاسخ:به چگونگی توصیف وتبیین پدیده مورد مطالعه
بستگی دارد.

-15چرا روان شناسی درتوصیف وتبیین پدیده ها، نسبت به سایرعلوم تجربی با دشواری های بیشتری روبه رواست؟
پاسخ :
پدیده های روان شناختی تحت تاثیرعلل مختلفی قراردارندوموضوع مورد مطالعه این علم انسان است که پیچیده ترین موضوعات
به حساب می آید.
-16
هدف نهایی همه علوم تجربی چیست؟ پاسخ : پیش بینی وکنترل پدیده های موردبررسی
-17
کدامیک ازجملات زیرتوصیف وکدامیک تبیین هستند؟ الف)جریان رسیدن به هدف یک فراینداست.ب)تقسیم
یک تخمک به دوجنین موجب شکل گیری دوقلوهای همسان می شود. ج)دوقلوهای همسان ویژگی های وراثتی
یکسان دارند. د) تغییرات درونی محرک ها وجذابیت آنها باعث ایجادتمرکز می شوند. پاسخ:
الف)توصیف ب)تبیین
ج)توصیف د) تبیین
-18
چراپیش بینی وکنترل پدیده های روان شناختی دشوارترازمفاهیم فیزیکی است؟ پاسخ: چون پدیده های روان شناختی
نسبت به پدیده های فیزیکی از توصیف،تبیین وشفافیت کمتری برخوردارند.
-19
برای رسیدن به شناخت ازچه منابعی استفاده می شود؟ پاسخ : -1استفاده ازدیدگاه صاحب نظران (افرادمتخصص وباتجربه
دراین زمینه) -2استفاده از روش های شهودی(فراحسی وعرفانی که قابل تعمیم نیست وجنبه شخصی وموردی دارد.) -3استفاده از روش
های استدلال ومنطق (خرد)-4استفاده ازروش های علمی ،تجربی (عینی،دقیق،قابل تکرار،قابل اندازه گیری)هستند.
-21
اشتباه برخی از دانشمندان علوم تجربی در منابع کسب شناخت چیست ؟ پاسخ: چون برخی ازپدیده ها رانمی
توانندازطریق روش علمی بررسی کنند به انکاروجوداین پدیده ها می پردازند.مثلا پدیده های روح ،وحی،رویاهای صادقه و...توسط
برخی ازآنها انکارمی شوند.
-12نوع منابع شناختی افرادزیررامشخص سازید: الف)وقتی فردازطریق الهام روحی فرضیه ای درخصوص یک پدیده
می سازد. ب)وقتی برمبنای پیشینه قدما فرضیه ای ساخته می شود .ج)وقتی فرد براساس برداشت عقلی به تنظیم
یک فرضیه وپاسخ می پردازد.د)وقتی فرددریک جامعه آماری به جمع آوری وتحلیل اطلاعات می پردازد. پاسخ:
الف)روش شهودی وفراحسی ب)روش استنادبه دیدگاه صاحب نظران ج)روش استدلال منطقی وخرد د) روش علمی
-11کاربردی ترین تعریف روش علمی چیست؟ پاسخ: فرایندجستجوی باقاعده ونظام داربرای مشخص کردن یک موقعیت نامعین
-12منظورازفراینددرتعریف روش علمی چیست؟ پاسخ:جریان رسیدن به هدف ومراحلی که ازابتداتاانتها دراین خصوص انجام می
شود.
-12چه تفاوتی بین یک دانشمندبا یک فردعادی درمواجهه بایک مسئله وجوددارد؟ پاسخ :مواجهه یک دانشمندبا یک مسئله
هدف مند،باقاعده وروش،منظم ومرحله داراست.
-12منظورازواژه موقعیت نامعین درتعریف روش علمی چیست؟پاسخ:موقعیت هایی که مبهم هستند وپژوهشگربا انجام روش
علمی درصددروشن ساختن وشفاف سازی آن است تا ابهامات زدوده شوند.
-26
منظورازتعریف عملیاتی درروش های علمی چیست؟ مثال بزنید. پاسخ:متغییرهای به کاررفته درفرضیه ها وفرایندجستجوی
علمی به طوردقیق وبه دور ابهام بیان شوندمثلا اگر درپژوهشی مفروض شود: بین پایگاه اقتصادی افرادوگرایش به پرخاشگری
درنوجوانان رابطه وجوددارد،باید مشخص شود که منظورازپایگاه اقتصادی دقیقا چیست.چه نوع رفتارهایی پرخاشگری محسوب می
شوندوکدام دامنه سنی نوجوان نامیده می شود.
-27
چرادرروش های علمی نیازمندتعریف عملیاتی هستیم ؟ پاسخ:چون ازطریق تعریف عملیاتی اندازه گیری متغییرها باسهولت
ودقیق ترانجام می شوند.

-28کدام نوع ازواژه ها آسان ترتعریف عملیاتی می شوندوکدام نوع با دشواری بیشتری روبه روهستند؟ پاسخ: واژه
هایی که جنبه مادی وطبیعی دارند دقیق تر وجزیی ترتعریف می شوند تا واژهایی که جنبه انسانی ،اجتماعی وروانی دارند. مثلا تعریف
اتم،سلول وکلسترول ساده ترازتعریف واژه هایی همچون فرهنگ ،بحران هویت واضطراب است.
-29
منظور از واژه متغییر درروش های علمی چیست؟ پاسخ:خصوصیت وصفتی که نسبی است وازموقعیتی به موقعیت دیگرتفاوت
دارد.مثلا سن یک متغییراست که از فردی به فرد دیگر واززمان ومکانی به زمان ومکان دیگر متفاوت است.
-31
چرادرروان شناسی نظریه های مختلفی ارایه می شود؟ پاسخ:چون دانشمندان این علم از زوایای گوناگونی به موضوعات
روان شناسی می نگرند.
-31
اکثر روان شناسان روان شناسی رادرآغاز قرن بیستم چگونه تعریف می کردند؟ پاسخ : علم مطالعه زندگی روانی ،ذهن
وهوشیاری
-32
جامع ترین تعریف روان شناسی رابنویسید: پاسخ: علم مطالعه رفتاروفرایندهای ذهنی(شناخت)
-33
رفتارچیست؟پاسخ: هرنوع فعالیت موردمشاهده جاندار
-34علم روان شناسی درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی چه موضوعاتی است؟ موضوعاتی مانند حافظه، یادگیری، رشد ذهنی،
ترس، عاطفه، علاقه، انگیزه، تعارض و عوامل مؤثر در ارتباط با این ها.
-35
علم چیست؟ دانش های قابل اثبات، قابل سنجش و قابل انتقال و تجربه که به صورت دقیق انجام می شود.
-36
منظور از باور های غیر علمی چیست؟ باور هایی که از ملاک های علمی برخوردار نیست.
-37
شیوه و روش علمی چیست؟ فرایند جست و جوی منظم برای شناخت یک موقعیت نا معین.
-38
نظریه ها چگونه به وجود می آیند؟و چه ویژگی هایی دارند؟ ابتدا مسئله و موضوعی طرح می شود سپس در پاسخ به
مشکل فرضیه ساخته می شود و پس از اثبات فرضیه ها قانون درست می شود و در پایان از جمع چند اصل و قانون نظریه
درست می شود و هر نظریه باید سودمند و کاربرد پذیر باشد.
-39
هدف اصلی علم روان شناسی چیست؟ توصیف تبیین کنترل و پیش بینی رفتار انسان.
-41
منظور از تبیین در علم روان شناسی چیست؟ وقتی مهم ترین علل بروز یک پدیده وچراییِ به وجودآمدن آن بررسی
شود تبیین انجام می شود.
-41
مهم ترین دلایل دشواری علم روان شناسی چیست؟ -1گسترس و تنوع موضوعات آن -2همانندسایر علوم قابل پیش
بینی و کنترل نیست -3علل پیدایش پدیده های روانی بسیار پیچیده و به هم تنیده هستند.
-42
انواع نظریه ها از نظر سطح چگونه است؟ -1نظریه های صوری که از نظر ساختار و نحوه ی نگارش مورد بررسی قرار
می گیرند -2نظریه هایی که از نظر تجربی و پژوهشی، قابل سنجش و اندازه گیری هستند.
-43
دلایل موفقیت افراد در زندگی چیست؟ میزان تلاش علاقه نظم انگیزه اراده شخصیت و....
-44
علم روان شناسی را تعریف کنید؟ علم مطالعه ی رفتار و فرایند های ذهنی که به شناخت می رسند.
-45
احساس، ادراک، توجه، حافظه، تفکر و شناخت را تعریف کنید؟
الف) احساس تحریک گیرنده ی حسی ب) ادراک درک و فهم احساس
ج) توجه انتخاب یک محرک احساس شده د)حافظه توانایی نگه داری اطلاعات
ه) تفکر فرایند بازنمایی اطلاعات حافظه(برقراری رابطه بین اطلاعات) و)شناخت مجموع
ادراک.توجه.حافظه وتفکر
-46
شناخت عالی را تعریف کنید. فرد با استفاده از انواع تفکر به شناختی می رسد که شناخت عالی است مانند یک قاضی
که با توجه کلیه دریافت ها،تحلیل ها می تواندبه شناختی برسد که براساس آن می تواند حکمی صادرکند.
-47
منظور از پردازش اطلاعات چیست؟ اطلاعات به گونه ای در کنار هم قرار گیرند که به فهم منجر شود.
-48
پردازش ادراکی و مفهومی چیست؟ ادراکی: دریافت ویژگی های ظاهری و حسیِ محرک/ مفهومی: هرگاه به ویژگی
های مشترک محرک ها دست یابیم به پردازش مفهومی رسیده ایم.
-49
هر یک از متفکران اسلامی زیر درباره ی کدام مباحث روان شناسی به طرح دیدگاه پرداخته اند؟
جاحظ به معرفی ابزار شناخت(عقل، حس، شهود) می پردازد.
ابن سحنون به معرفی اهداف آموزشی و وظایف معلم می پردازد.
کندی به معرفی نفس و شیوه های آن می پردازد(به شیوه ارسطو).
فارابی به تأثیر متقابل فطرت و آموزش می پردازد و علوم را هماهنگ می کند.
ابن سینا به معرفی ادراک حسی، شناخت عقلی، تفاوت های فرد، استعداد، خود شناسی، آموزش و تشویق می
پردازد.
-51
تعدادی از سایر مشاهیر که درباره ی نفس و شناخت نظرداشته اند را نام ببرید. سعدی، مولوی، خواجه نصیرالدین
طوسی، ابن خلدون.
-51
منظور از تعریف عملیاتی چیست؟ در هر روش علمی پژوهشگر باید متغیرهای به کار رفته در فرضیه را به طور دقیق
تعریف کند تا با سهولت بیشتری قابل اندازه گیری باشد. مثلا در فرضیه ی پرخاشگری جوانان موجب کاهش اعتماد به
نفس آنها می شود باید دقیقا تعریف کنیم که کدام گروه سنی جزء جوانان هستند، کدام رفتار پرخاشگرانه حساب می
شود و اعتماد به نفس چه ویزگی هایی دارد.
-52
دیدگاه قرآن درباره ی حیات انسان و عامل تغییر چیست؟ حیات دنیوی و حیات اخروی که آرامش حقیقی درآخرت
است و عامل تغییر خود انسان است.
-53
اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط چه کسی، کجا و چه زمانی تأسیس شد؟ توسط ویلهلم وونت آلمانی در قرن19
-54
از نظر پژوهشگران اسلامی درباره ی نفس انسان چه نتیجه ای گرفته می شود؟ بیشتر این تحقیقات جنبه ی صوری
نظریه پردازی است و از جنبه ی تجربی و پژوهشی دقیق بهره مند نیست.
-55
مغز انسان به چند ناحیه تقسیم می شود و هر کدام چه وظایفی برعهده دارد؟
مغز پیشین در فرایند ذهنی، رفتاری و حافظه اثر دارد.
مغز میانی هماهنگی بین اعضای بدن، خواب و توازن شنوایی را برعهده دارد.

مغزپسین درزمینه ی اطلاعات دیداری وحرکات حسی مربوط به آن فعالیت می کند وتوازن حرکتی وبینایی
وحسی رابه عهده دارد.
-56
هر یک از بخش های زیر به چه فعالیتی می پردازد؟
لیمبیک به حافظه، انگیزه، هیجان می پردازد.
تالاموس اطلاعات حسی را رِله می کند و به قشر مخ می رساند.
هیپوتالاموس رفتارهای حیاتی انسان مانند تغذیه، جنگیدن، جفت گیری، فرار کردن و....
بصل النخاع به کنترل فعالیت قلب، هضم، بلعیدن و تنفس می پردازد.
قشر مخ به تفکر و فرایند های شناختی می پردازد.
پل مغزی ارتباط بین اعضای بدن را فراهم می کند.
-57
نیم کره های چپ و راست مغر هر کدام چه نوع فعالیت هایی را انجام می دهند؟ نیم کره ی راست به دانش معنایی
انسان می پردازد و نیم کره های چپ به زبان آموزی می پردازد.
-58
انواع سکته چیست؟ -1سکته ی کم خونی که ناشی از بافت های چربی در رگ هاست -2پارگی رگ های خونی که
ناشی از جداره ی رگ هاست.
-59
اثرات آسیب های مغزی چیست؟ -1اختلال درشناخت -2اختلال عروقی -3تومر مغزی(نئوپلاسم)
-61
چهار قطعه ی قشر مخ را نام ببرید و بگویید هر کدام به چه فعالیتی می پردازد؟
آهیانه(ملاج) پردازش حرکات پس سری پردازش حرکات دیدنی
پیشانی پردازش تفکر(ادراک، حافظه، توجه) گیجگاهی پردازش اطلاعات شنیداری
-61
روش جمع آوری اطلاعات در روان شناسی را نام ببرید. مشاهده مصاحبه پرسشنامه آزمون.
-62
روش مشاهده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ -1دقیق و دور از پیش داوری باشد -2در محیط آزمایشگاهی صورت
بگیرد -3از مشاهده در رفتار حیوانات و انسان ها استفاده می شود.
-63
ویژگی های پرسشنامه چیست؟ -1دقیق و معتبر باشد -2به صورت نمره گذاری باشد -3با پاسخ های آن با احتیاط رفتار
شود.
-64
در چه صورتی از مصاحبه استفاده می شود؟ بعضی از موضوعات را نمی توان از قبل برای مشاهده تعیین کرد و باید در
جریان مصاحبه به آن رسید یا بعضی از موضوعات را نمی توان با پرسشنامه مطالعه کرد.
-65
انواع مصاحبه را توضیح دهید. -1مصاحبه ی ساختار یافته و نظام دار که مصاحبه ای است که در آن سؤالات از پیش
تعیین شده و شبیه پرسشنامه است. ولی اطلاعات بیشتر نسبت به پرسشنامه به دست می آورد. -2مصاحبه ی بدون نظام یا
بدون ساختار که فرد مصاحبه شونده را به سمت پاسخ های مورد نظر هدایت می کند و اطلاعات عمیق اخذ می شود.
-66
آزمون ها چه روش های هستند و چه ویزگی هایی باید داشته باشند؟ ابزاری هستند که به کمک آنها ویژگی های
روانی و کیفی را به صورت کمّی و عدی در می آورد و فرایند های پیچیده ای دارد. ویژگی ها: -1دقیقا چیزی را باید
اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده -2در دفعات متعدد نمره و پاسخ یکسانی داشته باشند.

-67تعدادی از مهم ترین شاخه ها و گرایش های روان شناسی را بنویسید. روان شناسی تربیتی بالینی رشد و خانواده
کودک ورزشی اجتماعی.
-68
روان پزشک کیست؟ کسی که پس از دوره ی پزشکی در زمینه ی اختلالات روانی، تشخیص و درمان آن سه سال
آموزش می بیند و دارو تجویز می کند.
فصل دوم: روان شناسی رشد
-2جنبه های مختلف رشد را بنویسید. جسمانی(قد، وزن و...). هیجانی(ابراز خشم، عاطفه و محبت) اجتماعی(روابط با دیگران)-
اخلاقی(احترام به حقوق دیگران)
شناختی(تفکر و ویژگی های آن).
-1منظور از فراخنای زندگی چیست؟ به تغییرات مختلف زندگی و پیش بینی آن در طول زندگی گفته می شود.
-2روان شناسی رشد را تعریف کنید. شاخه ای از علم روان شناسی است که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می
کند.
-2روان شناسی رشد تحت تأثیر چه عواملی است؟ عوامل زیستی و ژنتیکی عوامل محیطی و یادگیری.
-2دو قلو های همسان و ناهمسان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ دو قلو های همسان از یک تخمک به وجود آمده اند ولی دو قلو های
ناهمسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند.
-6منظور از عوامل وراثتی چیست؟ عواملی هستند که صفاتی را به صورت نهفته در فرد قرار می دهند تا طی شرایط مناسب آشکار
شوند.
-7منظور از رسش یا پختگی در روان شناسی چیست؟ به آمادگی زیستی که برخی از رفتار ها را شکل می دهد رسش می گویند مثلا
کودک تا به سن حدود یک سالگی نرسیده از نظر جسمی نمی تواند راه برود.
-8منظور از عوامل محیطی در روان شناسی رشد چیست(با مثال)؟ عوامل بیرونی که بر جنبه های رشد اثر می گذارد که مهم ترین
آن یادگیری است. سن در اثر پذیری از عوامل محیطی در تأثیرگذاری در یادگیری مهم است.مثلا با افزایش سن تأثیر گذاری
عوامل محیطی افزایش می یاید یا کودک تک فرزند نسبت به کودکی که در خانواده ای پرجمعیت بزرگ می شود ازدایره لغات
کم تری برخوردار است.
-9عمر انسان به چند دوره تقسیم می شود؟ -1دوره ی کودکی که خود به سه بخش تقسیم می شود. طفولیت(تولد تا دو سالگی)
کودکی اول(دو سالگی تا هفت سالگی)، کودکی دوم(هفت سالگی تا دوازده سالگی) -2دوره ی نوجوانی(دوازده سالگی تا بیست
سالگی) -3دوره ی جوانی که به سه بخش تقسیم می شود. جوانی یا بزرگ سالی اول(بیست سالگی تا چهل سالگی)، میان
سالی یا بزرگ سالی دوم(چهل سالگی تا شصت و پنج سالگی) ، پیری(شصت و پنج سالگی به بالا).
-2۱اسلام رشد را به چند دوره تا بیست و یک سالگی تقسیم می کند؟ -1هفت سال اول به نام دوره ی سروری -2هفت سال دوم
فرمانبرداری -3هفت سال سوم وزارت (دوره ی اول کاملاآزاد
دوره ی دوم باید ارزش ها ورفتار زشت وزیبا را به اوفهماند
دوره ی سوم از او به عنوان مشاور کمک گرفت).
-22نطفه(زیگوت) چگونه تشکیل می شود؟ از اسپرم پدر و تخمک مادر که بارور شده است.
-12چه عواملی بر رشد قبل از تولد تأثیر می گذارد؟ سن مادر تغذیه ی مادر فشار های عصبی مادر ارتباط معنوی مادر با خدا آلودگی
محیطی مادر
دارو های مصرفی مادر.
-22در باره ی دوره ی کودکی چه احادیثی بیان شده است؟ امام صادق (ع) می فرمایند: آموزش رستگاری از دوره ی کودکی باید
شروع شود. و حضرت علی(ع) می فرمایند کسی که در کودکی تعلیم نبیند در بزرگ سالی به ارجمندی نمی رسد.
-22شاخص ترین جنبه های رشد دوره های کودکی چیست؟ رشد حرکتی و جسمانی که پر سرعت ترین دوره ی زندگی
است(بیشترین میزان رشد جسمانی در یک سال اول است).
-22رشد شناختی کودک شامل چه توانایی هایی و فرایندهایی می شود؟ توانایی های زبانی توجه ادراک حافظه استدلال
قضاوت تصمیم گیری.
-26رشد هیجانی کودک چه اشکالی دارد؟ خشم، ترس، محبت و آرامش که شکل ساده ی آن هستند و احساس پشیمانی ، ترحم و
سپاسگزاری که هیجان های مرکب هستند.
-27رشد هیجانی کودک با هیجانات حیوانی چه تفاوتی دارد؟ آگاهانه تر، متنوع تر، رشد یافته تر است و با محیط تعامل وسیع تری
دارد.
-28چه عواملی در جنبه ی گروهی، رشد زبانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد؟ محیط بازی، اسباب بازی های فرد، بازی های
گروهی و روابط خانوادگی.
-29رشد اجتماعی در دوره ی کودکی چه ویژگی هایی دارد؟ اولین علائم اجتماعی لبخند سه ماهگی است که در هشت ماهگی
جدایی از مادر و ترس از غریبه به آن اضافه می شود و در کودکی دوم بازی های گروهی ایجاد می شود.
-1۱رشد اخلاقی در دوره ی کودکی چگونه است؟ فرایند رشد اخلاق کودکی در ابتدا جنبه ی خوب و بد و قدرت تشخیص از
قوانین اجتماعی را ندارد و به تدریج به درستی رفتار از نظر جامعه پی می برد.
-21دوره ی نوجوانی چه دوره ای است و حوزه های اساسی رشد جسمانی آن را بنویسید؟ سن دوازده تا بیست سال که بین دو دوره
ی کودکی و بزرگ سالی است
تغییرات قد، وزن، رشد اندام داخلی و استخوانی و عضلانی با بلوغ شکل می گیرد.
-22رشد جسمانی نوجوان چه ویژگی هایی دارد؟ -1ناگهانی بودن و با سرعت افزایش یافتن -2بلوغ جنسی ورسش جنسی(تغییراتی
که مربوط به جنسیت فرد است).
-12رسش جنسی شامل چه نوع تغییراتی است؟ ویژگی های جنسی اولیه که جنبه ی اندام و توانایی های تولید مثل را در بر می گیرد
مثلا اندام های جنسی رشدمی کنند
ویژگی های جنسی ثانویه که جنبه ی جزئی درویژگی های صوری فرد دارد مثل رویش
مو،تغییر صدا.
-12ویژگی های شناختی دوره ی نو جوانی را بنویسید. -2گسترده و شگفت انگیز است -2برای اولین بار تفکر فرضی و قدرت
فرضیه سازی ایجادمی شود -3تفکر فردجنبه ی احتمال گراونسبی می شود(جنبه ی ذهنی پیدا می کند) -4توجه نوجوان گزینشی

تر است -5تمرکز و قدرت بازداری یا منع محرک های نا مرتب را دارد -6به دنبال فرا حافظه(تقویت حافظه است) -7
سرعت تفکر افزایش می باید -8ارزیابی، نظارت و مقایسه(پردازش مفهومی) بیشتری دارد.
-12تغییرات شناختی نوجوان چه پیامد هایی دارد و نیازمند چه توصیه هایی است؟ -1نسبت به انتقاد حساس است پس نباید در
جمع از او عیب جویی کرد. -2نسبت به خود احساس منحصر به فرد بودن دارد پس باید ویژگی های او را پذیرفت تا در زمان
مناسب تعادل پیدا کند. -3حالت کمال گرایی، آرمان گرایی و عیب جویی دارد پس باید محاسن و معایب او را با هم پذیرفت.-4
در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود پس نباید به جای او تصمیم گرفت و تنها الگوی او باشیم.
-16رشد هیجانی دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟ -1تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و فیزیولوژی
افزایش می یابد -2هیجانات نوجوان به سرعت تغییر می کند -3گاهی هیجانات نوجوان به رفتار های پرخطر منجر می شود -4
نیازمند مهارت های کنترل خشم و ورزش کردن است تا هیجانات مخرب نباشد.
-17رشد اجتماعی نوجوان چه ویژگی های دارد؟ گرایش نوجوان به گروه همسالان بیشتر از گذشته می شود و بسیار لذت بخش می
شود و هویت اجتماعی نوجوان شکل می گیرد یعنی با عضویت در گروه های مختلف با نقش ها، تکالیف و حقوق بشر بیشتر آشنا
می شود.
-18رشد اخلاقی در دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟ -1بیشترین تحول اخلاقی و ارزشی در دوره ی نوجوانی شکل می
گیرد -2احساس خود مختاری و استقلال نسبت به والدین با مسائل اخلاقی و ارزشی درگیر می شود -3هویت نوجوان با
ویژگی های دینی و ارزشی شکل می گیرد.
-19چگونه شناخت به اخلاق منتهی می شود؟ هرگاه شناخت به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود و او را به عملی وا دارد.
-2۱خود واقعی و خود آرمانی چیست؟ ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد خود واقعی است ولی ویژگی هایی که دوست
داریم داشته باشیم و جنبه ی رؤیا پردازانه دارد خود آرمانی است.
-22نوجوانان برای نزدیک کردن خود واقعی به خود آرمانی چگونه عمل می کنند؟ با تخیل و رؤیا پردازی از
تلاش بیشتر شانه خالی می کنند و دچار افت عملکرد تحصیلی می شوند.
-21ساختارکروموزمیک زیگوت پسروزیگوت دختر چگونه است؟ پاسخ: 44+xyپسر 44+xxدختر
فصل سوم : احساس،توجه،ادراک
-2منظور از محرومیت حسی چیست؟ شرایطی که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله ی محرک بیرونی تحریک نشود(.به دلیل
آزار دهنده بودن، نوعی شکنجه تلقی می شود).
-1محرک چیست؟ هر پدیده ای که گیرنده ی حسی را تحریک کند.
-2ویژگی های احساس چیست؟ -1احساس برای حفظ بقای موجود زنده ضروری است -2هرگاه موضوعی از طریق چند حس
دریافت شود، دریافت قوی تر و ماندگار تر است -3تنوع محرک ها لذت بخش است.
-2منظور از آستانه ی مطلق چیست؟ حداقل محرک و انرژی برای تحریک گیرنده ی حسی.
-2منظور از تیز بینی چیست؟ توانایی مشاهده و تشخیص جزئیات به صورت مستقیم(.یکی از دلایل تصادف درشب کاهش تیز بینی
است)
-6بزرگ ترین دستگاه حسی انسان چیست؟ پوست.
-7حس بویایی و حس شنوایی چگونه فعالیت می کنند؟ از ارتعاش مولکول های هوا پرده ی گوش تحریک می شود حس شنوایی و
از ذرات گازی شکل هوا که از هوا سنگین ترند احساس بویایی به وجود می آید.
-8دلیل ضعف بویایی انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟ -1حفره های بینی از گیرنده های بویایی کم تری برخوردارند -2
گیرنده های بویایی در انتهای حفره ی بینی هستند -3انسان روی دو پا می ایستد.
-9حس لامسه چه مشخصاتی را دریافت می کند؟ زبری و نرمی انعطاف اشیاء برجستگی وزن ابعاد فرورفتگی.
-2۱چه عواملی در احساس درد مؤثر است؟ عوامل شخصیتی فرهنگ حساسیت نقاط بدن.
-22منابع توجه رابنویسید. -1محرک های بیرونی -2اطلاعات موجود درحافظه -3سبک پردازش وانتظاراتی که ازاین پردازش وجود
دارد.
-21منظور از پدیده نوک زبانی چیست؟ در این پدیده محرک لازم برای تحریک وجود دارد ولی به طور کامل ادراک و بیان
آگاهی صورت نمی گیرد.
-22منظور ازپدیده ی آماده سازی چیست؟شناخت محرک معینی تحت تأثیرمحرک های پیشین یا شبیه که به دریافت بعدی کمک
می کند.
-22عوامل مؤثر در تمرکز و عوامل مؤثر در عدم تمرکز کدامند؟ برای ایجاد تمرکز -1تنوع و شرایط جذاب موجب تغییر درونی
برای تمرکز نسبت به محرک ها می شود -2انگیختگی ذهنی موجب ایجاد تمرکز و دقت می شود / دو عامل نیز موجب عدم
تمرکز می شود -1آشنایی قبلی با محرک و موضوع مورد توجه(به طور نسبی موجب خوگیری شده باشد) -2یکنواختی و
عادت نسبت به موضوع.
-22عوامل مؤثر در ایجاد انگیختگی ذهنی چیست؟ تغذیه نیازهای زیستی اهداف و اهمیت دادن.
-26چه تفاوتی بین توجه و تمرکز وجود دارد؟ توجه لحظه ای است ولی تمرکز لحظاتی است که مدت آن بیشتر از توجه است.
-27توجه چه کارکرد هایی و پیامد هایی دارد؟ -1موجب ردیابی درست علامت ها و جلو گیری از حواس پرتی می شود -2
موجب توانایی فرد برای حفظ محرک ها در یک دوره ی زمانی طولانی می شود -3موجب جست و جوی دقیق و سریع می شود.
-28در هر موقعیت توجه چند نوع علامت می تواند وجود داشته باشد؟ -1علامت هدف که فردی می خواهد به آن برسد -2
علامت انحرافی که حواس فرد را پرت می کند.
29منظور از هشدار کاذب چیست؟ موقعی که محرکی وجود نداشته باشد ولی آن را ردیابی کنیم.
-1۱عوامل مؤثر بر سازماندهی توجه متمرکز چیست؟ -1هر چه آهاهی بیشتر باشد توجه، ارادی تر است -2انجام همزمان چند
تکلیف به کاهش توجه منجر می شود -3انجام طولانی یک فعالیت تمرکز را کاهش می دهد -4استفاده از حواس مختلف برای
یک فعالیت توجه را بیشتر می کند -5انجام دادن تکالیف همزمان و شبیه هم توجه را کاهش می دهد.
-12آیا همه ی احساسات به ادراک و تفسیر منجر می شود؟ خیر همه ی آنچه احساس می کنیم تفسیر نمی شود و همه ی آنچه
ادراک می کنیم احساس نشده است.
-11منظور از خطاهای ادراکی چیست؟ تفاوت و هماهنگ نبودن احساس با ادراک.
-12وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟ آنچه که حس می کنیم لزوما چیزی نیست که در ذهن ادراک شده است.
-12از خطاهای ادراکی چه نتایجی به دست می آید؟ -1ادراک با احساس متفاوت است -2خطای شناختی در صورت خطای زیاد
می تواند وارد نظام ذهنی فرد شود.
-12مکتب گشتالت در روان شناسی چه نظریاتی دارد؟ معتقدند کل، بیشتر از جمع اجزا است و نمی توان با بررسی و استفاده از روش
های جزئی به درک کاملی از پدیده ها رسید. کل فراتر از اجزا است و شامل تأثیر روابط هم می شود.
-16برخی از اصول مکتب گشتالت را بنویسید. -1اصل مجاورت: یعنی در کنار هم بودن چند شیء آنها را در ذهن انسان به
صورت یک گروه نشان می دهد. -2اصل مشابهت: در این اصل انسان ها سعی می کنند اشیاء و پدیده های شبیه به هم را در یک
طبقه قرار دهند. -3اصل استمرار: در این اصل افراد تمایل دارند پدیده ها را پیوسته و متصل به هم ببینند. -4اصل
تقارب: در این اصل نواقص را به صورت کامل می بینیم. -5ادراک: به شدت با پردازش افراد ارتباط دارد(پردازش ادراکی و
پردازش مفهومی در ارتباط و تشخیص افراد متفاوت است. -6محرک های بیرونی از طریق ادراک معنادار می شود.
فصل چهارم : حافظه وعلل فراموشی
-1حافظه با تفکرچه ارتباطی دارد؟ پاسخ : تاحافظه ای نباشد تفکری شکل نمی گیرد.زیرا حافظه ابزار(اطلاعات ومواد) مورد نیاز
برای تفسیر،تجزیه وتحلیل،قضاوت،اداراک وتوجه رافراهم می کند وبه عبارت دیگرحافظه ابزاری برای گذرازشناخت پایه به شناخت
عالی است.
-2
مراحل شکل گیری حافظه رابنویسید: پاسخ : مرحله اول:رمزگردانی (به حافظه سپردن) مرحله دوم اندوزش (ذخیره سازی
ونگهداری اطلاعات درطول زمان) مرحله سوم : بازیابی (به خاطرآوردن اطلاعات ذخیره شده )
-3
آیا درهریک ازمراحل حافظه امکان خطا وجوددارد؟ پاسخ : بله درهریک ازمراحل شکل گیری حافظه ممکن است افراد دچار
خطا شوند مثلا ممکن است اطلاعاتی به اشتباه رمزگردانی شود.یا اطلاعات به خوبی ذخیره نشوندیا به علت عدم استفاده
وتکرارواردبخش بلندمدت نشوندوامکان بازیابی نداشته باشند.
-4
رمزگردانی اطلاعات کودکان با رمز گردانی بزرگسالان چه تفاوتی دارد؟ پاسخ:کودکان به صورت جزء به جزء اطلاعات
رارمزگردانی می کنند وحجم زیادی از جزییات را درکنارهم قرارمی دهندبنابراین دچار خطا های بیشتری می شوند.ولی بزرگسالان به
صورت خلاصه وکلی اطلاعات رارمزگردانی می کنند.

-5حافظه چیست و چه مراحلی دارد؟ به توانایی و دریافت، نگهداری و بازنمایی اطلاعات گفته می شود. مراحل آن -1به
حافظه سپردن یا رمزگردانی -2ذخیره سازی اطلاعات -3بازیابی( به خاطر آوردن)
-6
انواع رمز گردانی در حافظه را بنویسید. -1شنیداری که جنبه ی صوتی دارد -2دیداری که با کمک تصاویر اطلاعات
به خاطر سپرده می شود -3معنایی که به کمک ارتباط با معانی نزدیک به اطلاعات قبلی، اطلاعات به خاطر سپرده می
شود.ارسال توسط سرگروه روان شناسی متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید