گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 20 دی 1397

بنام خدا

نمونه سوال استاندارد روانشناسی یازدهم انسانی

سرگروه  درس روانشناسی  بهارستان 2  :فاطمه عابدین

گزینه درست را انتخاب کنید . (5/1)

1- جمله ای که به صورت خردمندانه ای در پاسخ سوال مطرح می شود ....................... نام دارد .

الف ) نظریه                 ب) فرضیه                           ج ) نماد                     د ) مسله

۲ در روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است .................. یا ................ می گویند .

الف ) رسش یا پختگی    ب) آمادگی خاص یا نهفته      ج ) وراثت یا ژنتیک      د )  هیچکدام

۳- هر چیزی که گیرنده حسی را تحریک کند ....................... نام دارد .

الف ) احساس             ب) محرک                        ج ) توجه                   د ) ادارک

درست یا غلط بودن جمله را مشخص کنید . (1)

4 مجموعه ای از قوانین علمی نظریه را تشکیل میدهد .     صحیح       غلط

5- واژه تبیین به چیستی قضیه اشاره دارد .                      صحیح       غلط

6- برای بازیابی اطلاعات از حافظه نشانه های درونی کارآمدتر از نشانه های بیرونی است . صحیح       غلط

۷- دخالت عوامل عاطفی بر حافظه همیشه به صورت مثبت است .                             صحیح       غلط

جاهای خالی را پر کنید . (1)

8- فرآیند بازنمایی اطلاعات موجود در حافظه ...................... نام دارد .

9- انتخاب یک محرک از بین محرکهای مختلف را ..................................... می نامند.

10- جدول زیر را کامل کنید . (2)

طفولیت

نوجوانی

کودکی اول

جوانی

۲-۷ سالگی

20-40 سالگی

۲ سال اول زندگی

۱۲-۲۰ سالگی

 

 

 

به سوالات پاسخ دهید .

11- هدف علم روانشناسی جیست ؟ (1)

12- شناخت پایه و عالی را توضیح دهید . (1)

13- روش های جمع آوری اطلاعات در روانشناسی را نام ببرید . (1)

14- روانشناسی رشد را تعریف کنید . (1)

15- عوامل موثر بر رشد را نام ببرید . (5/0)

16- چه عواملی بر رشد قبل از تولد تاثیر دارند (۴ مورد کافی می باشد) (1)

17- محرومیت حسی را توضیح دهید . (1)

18- احساس معمولا تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد ؟ (75/0)

19-عوامل موثر در سازماندهی توجه را نام ببرید . (۴ مورد)(1)

20- نظریه پیروان گشتالت را توضیح دهید و بگویید واژه گشتالت به چه معناست؟ (25/1)

21- مراحل سه گانه حافظه را بیان نمایید . (5/1)

22- مهمترین دلیل فراموشی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت چیست ؟ (1)

23- انواع حافظه را با توجه به نوع اطلاعات نام ببرید . (5/0)

24- بازیابی اطلاعات از حافظه به چه عواملی بستگی دارد ؟ (1)

25- مراحل رمزگردانی در کودکان چه فرقی با بزرگسالان دارد ؟ (1)

 

 ....................................................................................................................

بنام خدا

نمونه سوال استاندارد روانشناسی  یازدهم انسانی     

سرگروه  درس روانشناسی بهارستان 2 : فاطمه عابدین

به سوالات زیر پاسخ دهید 

1-  دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روانشناسی چیست ؟ (75/0)

2- متغیر را تعریف کنید. (5/0)

3- اسلام مراحل رشد انسان تا 21 سالگی را چگونه تقسیم بندی می کند ؟ (5/1)

4-تفاوت فرضیه سازی در کودکی با نوجوانی به چه صورت است ؟ (1)

5-خود واقعی و خودآرمانی را توضیح دهید. (1)

6- خوگیری چیست ؟ (75/0)

7-عواملی که باعث ایجاد تمرکز می شوند را بیان کنید.(1)

8-اصول روانشناسی گشتالت را ذکر کنید. (1)

9- از خطاهای اداراکی چه نتایجی بدست می آید؟ (1)

10-انواع حافظه را نام ببرید. (5/1)

11-منظور از مطالعات چند حسی چیست ؟ توضیح دهید. (1)

12- بازیابی اطلاعات از حافظه به چه مواردی وابسته می باشد ؟ (1)

جاهای خالی را پر کنید.(5/5)

13-وقتی از مبدا به سوی مقصد در حال حرکت هستیم جریان رسیدن به هدف را ................ می گویند.

14-نظریه های علوم تجربی را براساس .................. و ...................... آن می سنجند.

15-عالی ترین مرتبه شناخت ..........................  و .......................... است.

16-یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی شکل گیری ................... است.

17-حداقل انرژی لازم برای تحریک یک اندام حسی را ........................ می گویند.

18- بیشترین دریافتهای حسی توسط حس ................... صورت می گیرد.

19- یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت ............... و ................  است.

20- مدت زمان نگهداری اطلاعات در حافظه ذخیره سازی یا .............................  نام دارد.

گزینه درست را انتخاب کنید.(5/1)

21-به هر نوع فعالیت قابل مشاهده جاندار ...............................  می گویند.

الف ) رفتار                         ب) تفکر                   ج ) فرآیند                د ) شناخت

22- از زمان تولد تا دو سالگی را می گویند.

الف ) کودکی اول                ب) طفولیت               ج ) نوزادی                د ) کودکی

23- در صورتی که محرکی را ردیابی کنندکه غایب باشد این حالت را ............................ می گویند.

الف ) خطای پونزو               ب) خطای مولر-لایر     ج )هشدار کاذب         د ) خطای ادراکی

جمله را به صحیح یا غلط مشخص کنید. (1)

24- واژه توصیف به چرایی موضوع مربوط می شود.                    صحیح            غلط

25-ترس از غریبها معمولا در 8-7 ماهگی بچه رخ میدهد.            صحیح            غلط

26-در پدیده آماده سازی ارایه محرک پیشین دریافت محرک بعدی را دشوار می کند.    صحیح            غلط

27- یادگیری با فاصله اثر تداخل را کاهش میدهد.                      صحیح            غلط

 

 ...................................................................................................................

بنام خدا

نمونه سوال استاندارد روانشناسی یازدهم انسانی

سرگروه درس روانشناسی  بهارستان 2 :فاطمه عابدین

گزینه درست را انتخاب کنید. (5/1)

1-  روانشناسی علمی در چه سالی و توسط چه کسی بنیانگذاری شد ؟

الف ) 1789 کندی      ب) 1879 جاحظ    ج) 1879 ویلهلم وونت      د) 1889 ابن سخون

2- کدام مورد از عوامل موثر بر رشد قبل از تولد نمی باشد ؟

الف ) سن مادر          ب ) فشار روانی      ج ) سن پدر                      د ) تغذیه

3- کدام گزینه جزء خطاهای حافظه نیست ؟

الف ) اضافه کردن      ب ) حذف کردن     ج ) گذشت زمان               د ) کدگذاری

درست یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. (75/0)

4- به فرآیند بازنمایی اطلاعات موجود در حافظه تفکر می گویند.      صحیح         غلط

5- به فرآیند تفسیر محرکهای انتخابی احساس می گویند.               صحیح         غلط

6- اولین علامت رشد اجتماعی کودک لبخند است که در 3-2 سالگی رخ می دهد.    صحیح         غلط

جاهای خالی را پر کنید. (1)

7- 40 تا 65 سالگی را ........................... می گویند.

8- آفت تمرکز ................................ است.

9- جدول را کامل کنید.

محرک  :

احساس :

توجه  :

هر چیزی که گیرنده حسی را تحریک کند.

انتخاب خاص از بین محرکهای مختلف

 

 

پاسخ دهید.

10- عالی ترین مرتبه شناخت چیست؟ (5/0)

11-فرضیه را تعریف کنید. (1)

12-ویژگیهای پردازش مفهومی را بنویسید.(75/0)

13-متداولترین نوع مصاحبه کدام است؟ (5/0)

14- تفاوت کار روانشناس با روانپزشک در چیست ؟ (1)

15-انواع تغییرات جنسی را در نوجوانی نام برده و توضیح دهید. (5/1)

16-رشد اجتماعی به چه فرآیندهایی اطلاق می شود؟ (5/1)

17-آستانه مطلق را توضیح دهید.(1)

18- توجه تحت تاثیر چند عامل یا مرحله است ؟ بیان کنید. (5/1)

19- چه عواملی می توانند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهند؟ (1)

20- از خطاهای ادراکی چه نتایجی بدست می آید ؟  (1)

21-منظور از نشانه های درونی و بیرونی در بازیابی اطلاعات چیست؟ (1)

22- رمزگردانی به چند نوع تقسیم میشود ؟ نام ببرید. (5/1)

23-چهار مورد از راههای مطالعه که باعث داشتن حافظه بهتر میشود را بنویسید. (1)

24-کارکردهای مهم حافظه کار را بنویسید. (1)

 

 ارسال توسط سرگروه روان شناسی متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید