مقدمه

تاکتیک مجموعه ای از اصول و قواعدی پیش بینی شده است که هنگام جنگ و دفاع از آن استفاده میکنیم.وقتی صحبت از تاکتیک رزم انفرادی می کنیم هدف کلیه شیوه ها و روش های مصون ماندن از خطر و آسیب دشمن چه هنگام دفاع و چه در زمان حمله است.

مباحثی که در تاکتیک رزم انفرادی طرح میشود عبارتند از : شناسایی عوارض زمین ، حفاظت انفرادی در مقابل خطرها ، استتار ، اختفاء در رزم ، پیش روی سنگر های شهری ، اصول پاسداری (نگهبانی) ، ایست بازرسی ، جهت یابی ، قطب نما ، تخمین مسافت و نگهبانی صحرایی .

فعلا در این تاپیک به قسمتی از مباحث بالا میپردازیم که به شکل و ترتیب زیر مطرح میگردد :

-سنگر
-اصول پاسداری(نگهبانی)
-ایست بازرسی
-جهت یابی
-قطب نما
-تخمین مسافت