گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : شنبه 26 دی 1394
ارسال توسط مدیر اجرایی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 21 اردیبهشت 1393

تفاوت های شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی


درس پژوهی


 


اقدام پژوهی


درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است


 


اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل


هدف درس پژوهی، پرورش حرفه‌ای معلم است


 


هدف اقدام پژوهی ، انجام پژوهش در حین عمل


ماهیت درس پژوهی بازاندیشی (تفكر ) است


 


ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها


بهسازی كلاس درس


 


بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر


درس پژوهی فقط در كلاس و مدرسه قابل اجرا است


 


 


اقدام پژوهی‌در‌همه‌جا ،هر سازمانی قابل اجرا است


درس‌پژوهی‌بیشتر ارگانیك‌و كمتر سیستماتیك است


 


 


اقدام پژوهی  بیشتر سیستماتیك است


درس پژوهی خیلی جزئی و محدود است


 


 


اقدام پژوهی گسترده است


درس پژوهی گروهی (تیمی ) است


 


 


اقدام پژوهی فردی هم می‌شود اجرا شود


درس پژوهی‌یا طرح درس وراهنمایی‌عمل‌خاصی است


 


 


راهنمایی عمل خاصی ندارد


تاكید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است


 


 


شناخت مسأله و بهسازی عمل درمدرسه و سازمان‌های مختلف مورد توجه
است


برنامه درسی مورد توجه است


 


 


شناخت مسأله وكاربرد یافته درمحل كار، مورد توجه است


درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است


 


 


اقدام پژوهی به برنامه
درسی، كاری ندارد


 


هدف اساسی یادگیری معلم است


 


 


هدف‌عمده‌شناسایی و حل كاربرد‌آن در عمل‌است


 شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی :


1-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به توسعه و پرورش حرفه‌ای كمك می كند
.


2-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشاركتی است.


3-    هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاكید بر كار
جمعی).


4-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه‌ای ( گردشی) است .


5-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود .


6-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای شروع
می شود.


7-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم كمك می كند
.


8-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه كار و با سابقه را در كنار
هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می كند.


9-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال و متفكرانه است (
تفكر انتقادی ).


10-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو )مهم است
.


11- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمركز در مسائل واقعی مدرسه و
كلاس است .


12- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، كاربرد یافته و نتایج در عمل بكار
گرفته می‌شود .
طبقه بندی: درس پژوهی،  ابتدایی، 
ارسال توسط مدیر اجرایی
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392

درس پژوهی

 

پژوهش عملی و كاربردی در آموزش و پرورش  بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ، یكی از دغدغه های كارگزاران و سیاستگذاران آموزشی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشاركتی  در درون مدرسه  وكلاس است.

درس‌پژوهی، یك حلقة پژوهشی است كه در آن، معلمان به‌صورت گروهی دربارة موضوعات برنامة درسی به پژوهش می‌پردازند. آنها در ابتدا به «تبیین مسئله» می‌پردازند كه فعالیت گروه درس‌پژوهی را برانگیخته است و هدایت خواهد كرد. مسئله می‌تواند یك سؤال عمومی (برای مثال برانگیختن علاقه دانش‌آموزان به پژوهش) یا سؤال جزئی‌تر باشد (برای مثال، بهبود فهم دانش‌آموزان از چگونگی جمع كردن مطالب برای تحقیق جزئی). سپس گروه به مسئله شكل می‌دهد و برآن تمركز می‌كند، به‌نحوی كه بتواند در یك درس خاص كلاسی مطرح شود. معمولاً مسئله‌ای را انتخاب می‌كنند كه از فعالیتهای خود به‌دست آورده‌اند یا برای دانش‌آموزانشان دشواریهایی ایجاد كرده است.

هنگامی كه یك هدف یادگیری انتخاب شد، معلمان برای «برنامه‌ریزی» و «طراحی درس» تشكیل جلسه می‌دهند. اگر چه در نهایت یك معلم، درس را به عنوان بخشی از فرآیند پژوهش تدریس خواهد كرد، ولی خود درس محصول گروهی تلقی می‌شود. در اینجا هدف نه تنها تولید یك درس اثربخش بلكه درك چگونگی و چرایی كاركرد درس برای افزایش «فهم مطالب در میان دانش‌آموزان» است. اغلب، برنامة اولیه‌ای كه گروه تولید می‌كند، در جلسه‌ای برای همة معلمان مدرسه مطرح می‌شود تا به نقد درآید.

برای تدریس، تاریخی (زمان) معین می‌شود. معلمان گروه هر كدام نقشی را برعهده می‌گیرند و زمینه‌های لازم برای اجرای موفق درس در شرایط واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هنگام شروع درس، معلمان در قسمت عقب كلاس می‌ایستند یا می‌نشینند. ولی زمانی كه از دانش‌آموزن خواسته می‌شود سرجای خود تمرین كنند، معلمان ناظر، قدم می‌زنند، كار دانش‌آموزان را مشاهده می‌كنند و همچنان كه درس ادامه می‌یابد از فعالیت دانش‌آموزان یادداشت برمی‌دارند. گاهی به‌منظور تجزیه و تحلیل درس و بحث دربارة آن در زمان دیگر، فیلمبرداری می‌شود.

سپس معلمان، طی یك جلسه به نقد كار مشترك خود می‌پردازند. در این جلسه، معمولاً به معلمی كه درس را آموزش داده است، اجازه داده می‌شود اول از همه صحبت كند و نظر خود را دربارة چگونگی اجرای درس و مسائل عمدة آن، اظهار نماید. سپس معلمان دیگر گروه معمولاً از دیدگاه انتقادی دربارة قسمت‌هایی از درس كه به‌نظر آنها مشكل داشته است، صحبت می‌كنند. «تمركز بر درس است» نه معلمی كه آن را آموزش داده است؛ هر چه باشد درس، محصولی گروهی است و همة اعضای گروه در مورد نتیجة برنامة خود، احساس مسئولیت می‌كنند. در واقع آنها از خود انتقاد می‌كنند. چنین كاری نه یك ارزیابی شخصی بلكه فعالیتی است كه به بهبود فردی منجر می‌شود و از همین رو حائز اهمیت است.

معلمان گروه درس‌پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخورد ها در درس تجدیدنظر می‌كنند. آنها ممكن است مواد آموزشی، فعالیتها، سؤال‌ها و مسائل مطرح شده یا همة این موارد را تغییر دهند. تأكید آنها اغلب بر تغییر مواردی است كه در جریان كلاس درس شواهد دقیقی مبنی بر ضرورت آنها یافته‌اند.

زمانی كه طرح درس تجدیدنظر شده آماده شد، درس در كلاسی متفاوت تدریس می‌شود. گاهی معلم درس، همان معلم قبلی است ولی در بیشتر موارد معلم دیگری از گروه پژوهشی، تدریس را برعهده می‌گیرد. یكی از ویژگیهای این مرحله آن است كه همة اعضای شورای معلمان برای شركت در پژوهش به كلاس دعوت می‌شوند. حضور آنان در مدرسه‌ای بزرگ كه تعداد معلمان جمع شده در یك كلاس آن احتمالاً از تعداد دانش‌آموزان كلاس بیشتر است، كاملاً شگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسد (خاكباز و همكاران 1387 : 127).

در این مرحله معمولاً همة اعضای شورای معلمان در یك جلسة طولانی شركت می‌كنند. گاهی یك فرد متخصص از خارج از مدرسه برای شركت در این جلسه دعوت می‌شود. معلمان و ناظران، درس را نقد و تغییراتی پیشنهاد می‌كنند. هنگام بحث دربارة درس نه تنها یادگیری و فهم دانش‌آموزان بلكه آن دسته از مسائل عمومی كه به وسیلة فرضیه‌های اصلی درس‌پژوهی بیان شده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد و بالاخره دربارة این كه چه چیزی از درس و اجرای آن آموخته شده است، صحبت به میان می‌آید.

در پایان، درسی كه معلم‌ها به‌روی آن بحث كرده‌اند و خلاصة همة جلسات در یك كتابچه جمع‌آوری و منتشر می‌شود تامعلمان دیگر نیز از آن آگاهی یابند
طبقه بندی: درس پژوهی،  ابتدایی، 
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1392

پژوهش، راهی است به سوی ایجاد یا توسعه دانش، نگرش و مهارت‌های گوناگون. پژوهش، فرایندی علمی است و به مدد یافته‌های حاصل می‌توان موجبات بهبود زمینه مورد نظر را فراهم کرد. این فرایند، دانش مربوط به خود را می‌خواهد و البته علاقه فراوان، شکیبایی و برقراری ارتباط مؤثر. پژوهش به عنوان پشتوانه‌ای قابل اتکا محسوب می‌شود، اگر علمی و دقیق انجام شود.

اولین کار در انجام پژوهش، تشخیص مسئله است و لازمه آن، بررسی و غور در مسائلی است که در محیط اطراف با آن سر و کار داریم. با یافتن و تشخیص مشکل، ابهام یا مسئله‌ای که بتوان آن را در یک فرایند علمی به نقاط روشن رساند و تعیین عنوان پژوهش که روشن و شفاف باشد؛ تبیین مسئله به‌شکل مستند و با پشتوانه‌های علمی معتبر آغاز می‌شود. در اینجا پژوهشگر، وارد عرصه بسیار مهمی از فعالیت پژوهشی می‌شود که باید تراوشات ذهنی و تجارب و تخصص خود را در ارتباط با موضوع، به یاری طلبد. شایان ذکر است که این بخش از پژوهش، یکی از اصلی‌ترین بخش‌هاست که دانشجویان و برخی از پژوهشگران، توجه چندانی به آن نمی‌کنند. گفتنی است که عنوان پژوهش و بیان مسئله، دغدغه ذهنی پژوهشگر را در مسیری که قرار است بپیماید، نشان می‌دهد.
طبقه بندی: مطالب علمی،  مدیران اجرایی **،  درس پژوهی، 
ارسال توسط گروه های آموزشی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات