گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 بهمن 1398

باسمه تعالی

به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه مستمر شایستگی های حرفه ای معلمان و بر اساس مفاد سند تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده بهینه از ظرفیت، توانمندی و مشارکت حداکثری معلمان در فرایند تعلیم و تربیت، نسبت به تشکیل و ساماندهی گروههای آموزشی اقدام نماید.

دانلود آیین نامه گروههای آموزشی ، رسالت خطیر آموزش و گروههای اموزشی ، مدیر گروه ناحیه 2 بهارستان ، شیوه نامه ، بهارستان 2 دانلود آیین نامه گروههای آموزشی ، رسالت خطیر آموزش و گروههای اموزشی ، مدیر گروه ناحیه 2 بهارستان ، شیوه نامه ، بهارستان 2

   برچسب ها: دانلود آیین نامه گروههای آموزشی، رسالت خطیر آموزش و گروههای اموزشی، مدیر گروه ناحیه 2 بهارستان، شیوه نامه، بهارستان 2،
ارسال توسط گروه های آموزشی


شیوه نامه اجرایی برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری مطالعات اجتماعی درسال تحصیلی 97-96مربوط به برنامه آموزش طراحی سؤالات عملکردی پایه نهم

برای دریافت کلیک نمایید
برچسب ها: شیوه نامه، طراحی سوال، سوالات عملکردی، برنامه عملیاتی مطالعات اجتماعی، سوالات عملکردی مطالعات نهم،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
دستورالعمل شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور
لطفا مدیران محترم مدارس و دبیران تربیت بدنی مطالعه فرمایند
برچسب ها: شیوه نامه، گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان، سرگروه درس تربیت بدنی،
ارسال توسط سرگروه تربیت بدنی
مرتبه
تاریخ : شنبه 12 دی 1394
با سلام واحترام

پیرو بخشنامه 12989/9627/304 برای شرکت در جشنواره درس آمادگی دفاعی روش تدریس درس 3 كتاب پایه نهم متوسطه اول برای شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته شده است .همکاران محترم برای اطلاع از شیوه نامه جشنواره تدریس با رویکرد درس پژوهی بر روی فایل ذیل کلیک نمایند.نکات مهم :

تشکیل تیم های 3-5نفره از دبیران هر مدرسه

موضوع : روش تدریس درس 3 کتاب نهم متوسطه اول
 طراحی آموزشی پیرامون موضوع درس
اجرای تدریس مبتنی بر طراحی آموزشی توسط یکی از اعضای تیم در محیط مدرسه
تشکیل جلسات تحلیل ،بررسی ،ارزیابی توسط اعضای تیم وباز آرایی طراحی آموزشی
اجرای مجدد تدریس در محیط واقعی توسط همان معلم یا معلم دیگری از تیم به صلاح دید اعضا
باز اندیشی وبازبینی مجدد وسهیم نمودن دیگران در نتایج ودستاورد های مورد انتظارشیوه نامه جشنواره تدریس آمادگی دفاعی

Image result for ‫آیکن pdf‬‎طبقه بندی: مدیران اجرایی **، 
برچسب ها: شیوه نامه، درس پژوهی، آمادگی دفاعی نهم، درس سوم آمادگی دفاعی، گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان،
ارسال توسط مدیر اجرایی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 دی 1394

شیوه نامه ی تصحیح املا

به نام پروردگار
توجه به نكات زیر ،در ارزش یابی درس املا ضروری است.
درود بر همه ی همكاران  گرامی دوره ی ابتدایی و متوسطه ی یك و دو

با توجه به پرسش های پیوسته ، لازم است در هنگام تصحیح برگه های املای دانش آموزان عزیز ، به چند نكته ی زیر توجه فرمایند:

1- تشدید ، در املا نمره ندارد.

با توجه به این كه بود و نبود تشدید در شكل املایی كلمات در فارسی تاثیری ندارد ؛بنابراین تشدید ارزش املایی ندارد و همكاران گرامی نباید نمره ای به آن اختصاص دهند و یا نمره ای به خاطر ننوشتن آن از دانش آموز كم كنند .

2- جدا یا پیوسته نویسی ، نمره ندارد .

جدانویسی و پیوسته نویسی كلمات مركب ،سلیقه ی رسم الخطی است . هر دوشكل نوشتاری این گونه واژه ها( كتابخانه / كتاب خانه) از نظر ما درست است و نباید برای این تفاوت نوشتاری نمره ای از دانش آموز كم گردد .

3- كاربرد نشانه ی كسره ی اضافه ی كوچک یا بزرگ یكسان است .

نوشتن كلماتی كه در تركیب آن ها از كسره ی اضافه ی استفاده شده ، كوچك یا بزرگ نوشتن این نشانه ( لانه ی بلبل / لانهء ) ، تفاوتی ندارد و نباید نمره كم كرد.

گروه زبان و ادب فارسی

دفتر تالیف كتاب های درسی
داوود/ داود: املای این گونه واژه ها را در املای زبان فارسی  با دو ( واو ) سفارش کرده اند. به همین ترتیب واژه هایی  مانند طاوس و کیکاوس را نیز  باید با دو ( واو ) نوشـت: طاووس، کـیکاووس.

دُچار/ دوچار: این واژه را که گمان می رود ریشـه ی آن دو چهار باشـد، در متون قـدیمی  به صورت دوچار می نوشـته اند. اما در سده های  اخیر آن را به صورت دُچار نوشـته اند. امروزه نیـز بهتر اسـت به همین صورت نوشـته شـود.

ذِ لت / ز َ لّت:  معـنای ذلت خواری ( متضاد عزت)  است، اما زلت یه معنای سـهو و خطا اسـت.

رُتیل / رطیل:  نوعی عنکبوت زهر دار را به عربی رتیل می گویند و رطیل وجود ندارد.

زرع / ذرع:  زرع  به معـنای « کشـت» و « کاشـتن » اسـت، در حالی که ذرع مقـیاس قـدیم یرای  طول و برابر  یک دهم از چهارمتر بوده اسـت.

زغال / ذغال: املای درسـت این واژه زغال اسـت.

زکام / ذکام: این واژه را بایـد با ز نوشـت.

سِـتبَر/ سـِطبَر : این واژه را که به معنای درشـت و کلفت اسـت، قـدما با حرف ط هم نوشـته اند.اما چون  واژه ای فارسی اسـت  بهتر اسـت با حرف ت نوشـته شـود.

سـؤال / سـئوال:  شـکل درسـت آن این واژه سـؤال است.

سـوک/ سـوگ: املای این واژه هم با ک وهم با گ درست اسـت.

شـرایین/ شـرائین: املای این کلمه به صورت شـرایین درسـت اسـت.

شـسـت/ شـصت: این واژه ها راهم بسـیاری ها به اشـتباه به جای یکدیگر به کار می برند. شـسـت به معنای انگشـت بزرگ دسـت وپا وشـصت عدد 60  اسـت. آقای ابوالحسن نجفی می نویسـد که چون هر دو عدد فارسی اسـت، تنها برای تمایز میان معـنای آنها است که یکی را با س و دیگری را با ص می نویسـند. ولی درمتون کهن، هردو واژه با « س» آمده اسـت.

صد / سـد:  چون واژه ی « سـده »  فارسی اسـت، سـد را نیز می توان با « س» نوشـت. اما چون در متون کهن و جدید این واژه را با « ص » نوشـته اند، اکنون  نوشـتن آن با « س» غـیر متعارف به نظر می رسـد. از سوی دیگر چون معنای دیگر سـد، مانع و  بند و حایل اسـت، لابد قـدما، عدد 100را برای تفکیک صد از سـد. با « ص» نوشـته اند .

صفحه/ صحیفه : صفحه به هر کدام  از دو  روی کاغذ و صحیفه به خود ورق کاغذ ( که دارای دو روی ) اسـت گفته می شـود. البته  ورق را در سـال های پسـین  برگ نیز می گویند.
طوفان

طوفان/ توفان:  اصل این کلمه یونانی اسـت و شکل های دیگر این واژه ی یونانی در بسـیاری از زبان های ارو پایی هم به کار می رود، چون آن که در زبان انگلیسی  Typhoon و در زبان فرانسوی Typhon به همین معنای طوفان به کار می رود.  در فرهـنگ معین  واژه ی طوفان  را که اسم و  معرب از کلمه یونانی اسـت به معنای باران بسـیار سـخت و شـدید و آب بسـیار که همه را بپـوشد وغرق کند و باد شـدید وناگهانی که موجب خسـارت و خرابی بناها و سـاختمانها شـود و سـبب تشـکیل امواج سـهمگین و مخرب گردد، و همچنان به معنای هر چیز بسـیار است که فراگیر باشـد مانند طوفان آتش یا  طوفان باد. اما در همان فرهنگ،  یک « توفان » هم  درفارسی هست که صفت فاعلی و از مصدر توفـیدن اسـت و به معنی شور و غوغا کننده، فریاد کننده و غُران  می باشد. پس برای تفکیک طوفان از توفان باید معنا های لغوی این واژه ها را  مد نظر قرار داد.

طوطی/ توتی: توتی واژه ای فارسی است و از این رو  می توان آن را با «ت » نوشـت. اما قـدمای زبان و ادب فارسی این واژه را با « ط» نوشـته اند و به این دلیل  امروزه نیز اگرچه  این واژه  فارسی می باشد نوشتن آن با «ط » نامانوس و نامتداول است.

غلتیدن/ غلطیدن: غلتیدن واژه ای  فارسی اسـت و باید  با « ت» نوشـته شـود . تر کیبات این فعل را  نیز  باید با ت نوشـت، مانند: غَلت، غلتیدن، غلتنده، غل


تیده، غلتان، غلتک و...
غوته / غوطه : « در آب فرو رفتن » به فارسی «غوتیدن »  است که امروز در زبان تاجیک نیز به همین شکل و به همین معنی به کار می رود. از این رو غوطه خوردن، غوطه زدن و غوطه ور نیز همگی نادرست است و باید با تای دو نقطه نوشته شود. از این گروهند: تپش، تپیدن، غلتیدن؛ غلت زدن، ؛ غلت خوردن؛ غلتک، غلتان.

غیظ / غیض:  در عربی غیظ، خشـم و غضب را گویند و غیض  به معنای کاهـش آب اسـت.

فترت/ فطرت:  معنای فترت، رکود وسـسـتی و بی حاصلی اسـت میان دو دوران خوشـبختی، یا فاصله ی میان دو دوره ی فعالیت. اما فطرت به خصوصیت و هر موجود از آغاز خلقتش می گویند و به سـرشـت و طبیعت او.

فطیر/ فتیر: فطیر واژه ای عربی و به معنی  خمیر ور نیامده و تخمیر نشـده است و از این رو باید با « ط » نوشـته شود و  واژه ای به نام فتیر اصلن وجود ندارد.

قفص / قفس:  این واژه عربی اسـت و باید با «ص » نوشـته شـود . اما در زبان فارسی آن را همیشه با «س » نوشـته اند و املای آن به شکل قفس  رایج  اسـت.

قیمومت / قیمومیت:  واژه ی قیمومت  را که به معنی قیم بودن است،  فارسی زبانان ساخته اند و در زبان عربی کاربردی ندارد و کاربرد قیمومیت  نادرست ا
ست.
قفس

کُحل / کــَهل: کحل اسم است به معنای «سـرمه»  اما کهل ، صفت اسـت برای مرد میان سـال.

 گزارش ها / گزارشات: برخی ها  واژه ی  فارسی گزارش  را با « ات» عربی جمع می بندند که نادرسـت اسـت.

لایتجزا / لایتجزی: این واژه با آن که عربی اسـت املای درسـت آن لایتجزا اسـت و معنای آن تجزیه نا پذیر.

مآخذ / مأخذ: واژه ی عربی مأخذ مفرد و به معنی منبع و محل گرفتن و مآخذ جمع آن است . اما برخی این واژه ها را به جای یک دیگر یعنی مفرد را به جای جمع وجمع را به جای مفرد به کار می برند.

مبرا / مُبری : این واژه ی عربی به معـنی« تبرئه شـده از تهمت» اســت و در فارسی و عربی آ ن را مبرا می نویسـند.

مجرا / مجری: واژه ی مجری اسـم فاعـل مصدر اجراء و به معـنای اجرا کننده اسـت، مانند « مجری قانون ». ولی در عربی مجری را به صورت مجرا نیز تلفظ می کنند که در آن صورت، اسـم مفعول مصدر اجراء و به معنای « اجرا شـده، عملی شـده » اسـت که در فارسی به تر است که به صورت «مجرا» نوشـته شـود تا با «مجری» اشتباه گرفته نشـود.

محظور/ محذور: واژه ی محظور به معـنای « ممنوع و حرام» اسـت و محذور هم به معـنای « آن چه از آن می ترسـند» و هم به معنای «مانع و گرفـتاری» آمده اسـت. یعنی در مواردی که مراد گرفـتاری و مانع و حجب وحیای اخلاقی باشـد باید محذور نوشـت مانند: « محذور اخلاقی » و یا « در محذور قرار گرفتم و پیشـنهاد اورا پذیـرفـتم ».

مسأله / مسئله: این واژه عربی اسـت و در خط عربی به صورت مسـألة نوشـته می شـود و در زبان فارسی هم بسـیاری این اصل را رعایت نموده و آن را به صورت مسأله می نویسـند، نه مسئله.

مسـئوول/ مسـئول: املای این واژه به هردو شـکل آن درسـت اسـت. در عربی البته مسـئوول می نویسـند، اما در فارسی همیشه آن را با یک واو نوشـته اند.

مزمزه / مضمضه: واژه ی مزمزه فارسی و به معـنای چشـیدن و نرم نرم خوردن چیزی است و مضمضه عربی و به معـنای گرداندن آب در دهان برای شـسـتن آن است.

مُعتـَنی به/ متنابه: این واژه عربی اسـت و معنی آن، هـنگفت، مهم و قابل اعتنا اسـت و املای آن نیز به صورت معتنی به درسـت اسـت.

مقتدا / مقتدی : این واژه را که به معنی پیشوا است در عربی مقتدی نوشته اما مقتدا تلفظ می کنند. از این رو در زبان فارسی برای پرهـیـز از اشـتباه خواندن باید آن را مقتدا نوشـت.

منتها / منتهی: این دو واژه را در فارسی بهتر اسـت برحسـب تلفظ شـان بنویسـیم مانند: سـاختمان های این ناحیه هـمه بلند اسـت، منتها محکم نیسـت یا « این خیال باطل به جنون منتهی خواهد شـد» .

نیاگان / نیاکان : در فارسی نیاگ یا نیا به معنی جد است و جمع درست آن نیاگان است نه نیاکان.
نهایت

وهله/ وحله: این کلمه را که به خط عربی وهـله می نویسـند ومعنای آن نوبت و دفعه اسـت، نباید وحله نوشـت، زیـرا که وحله در عربی و در فارسی معنایی ندارد.

هیز / حیز: واژه ی هـیـز به معنای بدکار و بی شـرم اسـت، مانند: او نگاه هـیـز و دریده ای داشـت. و حیز به معنی جا و مکان است.

هیئت / هیأت: واژه ی هیئت عربی و به معنی شـکل و صورت چیزی و نیز به معنی عـده ودسـته ای از مردم است. جمع هیئت نیز هیأت اسـت و نباید یکی را به جای دیگری به کار برد.

دکتر سعید نفیسی ، مهدی پرتوی آملی ،  محمد نبی عظیمیبرچسب ها: شیوه نامه، تصحیح، آموزش املا، شیوه نامه تصحیح املا، گروههای اموزشی،
ارسال توسط سرگروه ادبیات متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 4 بهمن 1393
شیوه نامه مسابقه ریاضی از اینجا دریافت است.
خواهشمند است همکاران محترم با مطالعه نحوه برگزاری مسابقه،
دانش آموزان مورد نظر را در زمان تعیین شده به گروههای اموزشی منطقه معرفی نمایندبرچسب ها: بوستان و گلستان، بهارستان 2، baharestan 2، baharestan2، شیوه نامه، آموزش ریاضی نسیم شهر، دروس راهنمایی،
ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic