راز عدد6174

عدد 6174 را در نظر بگیرید و ارقام آن را چنان جابه جا کنید تا بزرگ ترین عدد

ممکن از آن ها ساخته شود همچنین ارقام این

عدد را طوری جابه جا کنید که کوچک ترین عدد ممکن از آن ها تشکیل شود و عدد اخیر

را از عدد اول کم کنید .خواهیم داشت: 6174 = 1467 - 7641 که همان عدد اول

است.حال همین روش را برای عددی مثل 4959 اجرا می کنیم. داریم :

5355 = 4599 - 9954

و همین طور برای 5355 داریم :

1998 = 3555 - 5553

و همین طور برای 1998 داریم :

8082 = 1899 - 9981

8532 = 0288 - 8820

6174 = 2358 - 8532

واقعیت این است که با هر عدد چهار رقمی این کار را شروع کنیم، به شرط این که

ارقام همگی یکسان نباشند، این روش عدد 6174 را در حداکثر 7 مرحله به دست

خواهد داد.